FANDOM


Pakt Południa. Persja wraz ze Związkiem Państw Zachodniego Islamu oraz Brazylią i Kolumbią zawierają pakt przeciwko państwom USE i USA oraz Rosji i Chinom. Poziom wód oceanicznych pod koniec dekady wynosi prawie 50 cm. Mieszkańcy niektórych miast portowych zaczynają się uczyć daleko posuniętej „współpracy z morzem”. Morza i oceany wynoszone są na ołtarze mediów i polityki.

Indie

  • Zachodnia część subkontynentu okupowana jest przez islamistów za zgodą ekologistów hinduskich, którzy przejęli władzę. W ramach głoszonych haseł równego dostępu do energii i bezinwazyjnego rozwoju , niszczona jest dotychczasowa infrastruktura i tworzone są projekty naprawy światowego ekosystemu, przez co paradoksalnie zaburzona zostaje jego homeostaza. W wyniku wykorzystania terenów rolniczych na potrzeby rolnictwa przemysłowego (rolprzem), następuje niespotykana od dziesięcioleci fala głodu w Indiach. Tłumaczone jest to jako wynik polityki poprzedniego, nieudolnego systemu.
  • Indie wykluczają swoje uczestnictwo w ONZ, stwarzając incydent do interwencji przez pozostałych członków organizacji. Represje i egzekucje tłumaczone są w pryzmacie nowych definicji człowieka oraz istoty życia. Do inwigilacji mieszkańców zaczyna się stosować propagandę nanotechnologiczną (nanowidy). Faktycznie dla potrzeb propagandy wykorzystuje się zdobycze memetyki.

We wschodniej części państwa realizowane są modele autarkicznych wiosek, w których mieszkańcy zrezygnowali z używania energii niszczącej środowisko biologiczne. Masowo wprowadza się zasadę dwupoziomowych upraw. Na drodze eksperymentu tysiące mieszkańców Indii wysyła się do placówek oceanicznych. Zbiurokratyzowane systemy demokratyczne zastępuje się adhokracją, a parlament bazą centralną. Następuje rozproszenie struktur wojskowo-policyjnych. Do każdej wioski i osiedla, których granice zostały wytyczone na drodze wyboru przez mieszkańców wspólnot, przydzielone zostały oddziały wojskowo-policyjne dla ochrony mieszkańców przed ewentualnym zagrożeniem ze strony terrorystów. Tym samym jednakże granice państwa jako bytu ponadlokalnego przestają być chronione przez oddziały wojskowe. Możliwe staje się to dzięki skrupulatnemu systemowi namierzania satelitarnego i informatyzacji bezpośredniej oddziałów.

Jednostki rewolucyjne, które nie zostały przeznaczone do ochrony miast ze względu na mocno przejawianą agresję, zajmują kolejne wyspy Azji Płd-Wsch. Jednakże zajmowane są jedynie małe wyspy należące do Malezji i Indonezji, przez co wywołany zostaje jedynie lokalny konflikt. Natomiast na szerszą skalę jednostki rewolucyjne pojawiają się w Bangladeszu, Birmie i Bhutanie. USA i Rosja podejmują wysiłek interwencji. Rosja po raz kolejny nieskutecznie próbuje zająć Afganistan, licząc na późniejsze połączenie z O. Indyjskim, jeżeli konflikt się zaostrzy. USA zaś po raz kolejny próbują podporządkować sobie Azję Płd.-Wsch., roszcząc sobie prawa do panowania na Pacyfiku. Wycofują się jednak pod wpływem nacisków ze strony Chin. Uderzenie kontrrewolucyjne załamuje się. Bangladesz, Bhutan i Birma tracą de facto niepodległość na rzecz Indii.

Następuje szybka informatyzacja całego społeczeństwa. Poziom edukacji, przy zastosowaniu e-learningu, podnosi się i zaczyna przewyższać wszystkie państwa azjatyckie. Zanikać też zaczyna granica pomiędzy prywatną i publiczną cyberprzestrzenią. Jednocześnie następuje wycena i podniesienie poziomu odpowiedzialności za działanie w przestrzeni wirtualnej. Komisja Naukowa domaga się dostępu do wszystkich danych krajowych, wobec czego powstaje tzw. Hindunet, w którym uczestniczyć mogą jedynie mieszkańcy Indii. Następuje reżim komunikowania się. Likwidowane są przedsiębiorstwa, szczególnie uciążliwe dla środowiska. Porzucone w trakcie rewolucji prace nad ochroną miast portowych owocują wdarciem się morza na tereny przedmiejskich slumsów. Domagająca się dalszych prac biedota i niektórzy intelektualiści są brutalnie pacyfikowani.

Chiny

W wyniku niekontrolowanej migracji ludności chińskiej na tereny wschodniej, a później środkowej i zachodniej Syberii, azjatycka część Rosji oddziela się od państwa, tworząc własne struktury państwowe, będące pod wpływem zarówno Rosji, jak i Chin. Następuje skokowy wzrost udziału Chin w przemyśle i usługach kosmicznych. Zachodnie Chiny zaludniane są przez imigrantów i wagabundów z terenu całej Azji, a także Afryki. W szczególności są to represjonowani uchodźcy z pogranicza rosyjsko-islamsko-hinduskiego. Pojawia się także „nowe przedsięwzięcie” turystyki kwalifikowanej, jakim jest odbudowa muru chińskiego rękoma samych turystów. Nowy Wielki Mur jest jedynie ozdobą, gdyż pod jego kolistym kształtem budowany jest największy w skali globu akcelerator cząstek. W Hong-Kongu powstaje zorganizowany w głównej mierze przez azjatyckich artystów pierwszy teatr bezpublicznościowy, opierający się na buddyjskich zasadach wyłączania się i nie uczestniczenia w niczym. Wraz z towarzyszącą mu sztuką, polegającą na epatowaniu procesów niszczenia dóbr cywilizacyjnych, tworzą nowy trend określany jako postkulturalizm. Dochodzi do ścisłej unii Chin i Japonii. W obawie przed przeniesieniem się dążeń ewolucyjnych na teren Chin władze wraz z obawiającą się także rewolucji Japonią intensyfikują wysiłki przy budowie systemu zapór przeciwzalewowych.

Persja

Memetycy islamscy (do których przypina się łatę pseudonaukowców) przeprowadzają serie eksperymentów dowodzących braku wolnej woli u człowieka. Idea Allacha jest jedynie wirusem umysłu, a islamiści wraz z Koranem to maszyna replikacyjna, posłusznie rozprzestrzeniająca idee. Dla islamistów Allach jest pożądanym memem, dzięki któremu może rozwijać się zdrowa cywilizacja. Memy zachodniej a także dalekowschodniej cywilizacji są wiru-sami umysłu, które należy zwalczać. Islamiści są więc narzędziami w rękach Allacha, a Zachód używa szatańskich sztuczek memotechnicznych, by manipulować islamistami. „Memy Islamu są silniejsze, a jedynie kultura i religia, której memy są silniejsze może przetrwać. Nośniki słabych kultur są skazane na zagładę”.

W Persji zaczynają kończyć się złoża ropy, przez co następuje kolejny raz na tym obszarze pauperyzacja oraz polaryzacja społeczna. Wewnętrzne napięcia potrzebują kanalizacji. Persja nie chce tez zgodzić się z ekologicznymi ograniczeniami. Utworzony zostaje nowy rodzaj demokratycznego totalizmu, w którym każda jednostka stara się wobec całości a jak najbardziej efektywne propagowanie idei związanych z islamem. Powracają pod nowa postacią mity starożytnej Persji, Babilonii oraz Imperium Osmańskiego. Walkę o prawdę, którą wygrywają ugrupowania skrajne.

Trwa masowa produkcja żołnierzy. Inwalidzi, którzy stracili narządy bądź kończyny w czasie I i II fazy Wielkiego Konfliktu otrzymują zcyborgizowane protezy, dzięki którym znowu będą mogli walczyć. Idea ducha ponad ciałem pozwala na dowolne manipulowanie ludzkim ciałem w celu stworzenia nowego, lepszego człowieka. Elitarne jednostki zastępują części ciała nowymi, wzbogaconymi. Pod pretekstem pielgrzymki do Mekki 300 tysięcy islamskich żołnierzy z uzbrojonymi protezami wkracza do Arabii i w wyniku przewrotu Arabia zostaje wchłonięta w islamski korkociąg zmian.

USA

Autonomia południowych stanów de facto oznacza, że USA zatracają jednolita strukturę prawno-administracyjną. Gubernatorzy południowych stanów agitują coraz bardziej radykalnie przeciw liberalizującej się polityce prezydenckiej. Roszczenia niepodległościowe pojawiają się wśród mieszkańców Alaski, która narażona jest na efekt cieplarniany w szczególny sposób. Nowe metody marketingowe wypychają Amerykanów z podlegających im rynków Południa (południowej części globu). Korporacjonizm amerykański przestaje kontrolować proces nacjonalizacji przedsiębiorczości w wielu regionach Południa.

Polityka migracyjna coraz bardziej ogranicza przyjmowanie południowców, przez co mozaika kulturowa zaczyna się polaryzować. Zaczyna też brakować aktywizujących mniejszości, zasilających do tej pory amerykańska naukę i rozwój technologiczny. Następuje pierwsza schizma w kościele scjentologicznym.

Rosja

Po ustaniu II fazy Wielkiego Konfliktu Rosja utraciła 25 miast oraz znaczną część infrastruktury rolniczej na południu państwa. Syberia, czyli część Rosji za Uralem, stała się jednostką autonomiczną, zasiedloną w głównej mierze przez nie-Rosjan, w szczególności przez Chińczyków. Wobec obniżonych wskaźników wzrostu gospodarczego zwiększono przepływ imigrantów do Rosji co z kolei zaczęło przyczyniać się do denacjonalizacji kraju.

W pierwszej połowie lat 60-tych Rosja odnosi sukcesy w dziedzinie nowych technologii, jednakże później następuje poważny kryzys związany z globalnym przeciążeniem informacyjnym i związanym z tym zachwianiem wzrostu intelektualnego i energetycznego. Na Białorusi wprowadzony zostaje system dwuwalutowy – waluta rosyjska i białoruska odgrywają równo-ważną rolę. Po raz pierwszy w Mińsku wprowadzone zostają czytniki DNA w bankomatach i punktach usługowych, dzięki czemu DNA klienta staje się uniwersalnym kodem identyfikacyjnym. Wprowadza się też tam całkowity monitoring państwa i możliwość korzystania z terminali na każdym kilometrze kwadratowym w siatce przestrzeni państwa. Rosjanie zapobiegliwie wprowadzają wojska do wszystkich miast na pograniczu z państwami islamskimi. Na samej granicy umieszczone są specjednostki przeznaczone do walk bezpośrednich.

USE

Następuje podział Ukrainy na zachodnią i wschodnią (Ukraina i Ruś). Część zachodnia wchłonięta zostaje przez USE, wschodnia przez Federację Rosyjską. Bioinżynieria doprowadza do powstania zjawiska mody na geny, co jeszcze raz potwierdza zdominowanie natury przez kulturę w Europie. Pod wpływem dalszych udoskonaleń organizacyjnych w informatyzacji pracy następuje dalszy skok w dezurbanizacji Europy. Przedsięwzięcie pod nazwą Copernicus Managment dąży do rozproszenia demograficznego w USE, które ma sprzyjać rozwijaniu wspólnot lokalnych, kosztem likwidacji wielomilionowych aglomeracji. Intensywnie rozwijają się osiedla leśne i farmy leśne w krajach Beneluksu i w Skandynawii. Holandia traci część swych polderów. Niektóre firmy bioinżynieryjne oskarżane są o promocję genów rasy białej.

Australia i Azja Południowo-Wschodnia

Południowoamerykańscy rebelianci dokonują samobójczego ataku na flotę australijską. Na kontynencie trwa tłumienie demonstracji wywołanych sentymentami do hinduskich organizacji ekologicznych. Indonezja po wcześniejszym wycofaniu się z malezyjskiej części Borneo, ponownie zajmuje całą wyspę. Ciągłe spustoszenia wywoływane kataklizmami klimatycznymi powodują na nowo rozbudzenie konfliktu mobilizację armii mieszkańców wysp. Jawajczycy budują swoje własne rebelianckie patrole i próbują prowadzić potyczki wodne z przybrzeżną flota Australii.

Ameryka Południowa

Na terenie Kolumbii i Brazylii szkoleni są partyzanci, którzy następnie wcielani są do armii narodowych. Proces ten doprowadza do ponownych rządów generałów w Ameryce Południowej, jednak tylko z minimalną kontrolą Stanów Zjednoczonych. Napływ turystów do krajów Ameryki Południowej w porównaniu ze stanem sprzed rewolucji jest mniejszy o połowę. Kolumbia wraz z Brazylią mimo protestów organizacji międzynarodowych wkraczają do Wenezueli i rozpoczyna się jej okupacja. Brazylia wkracza do Ekwadoru. Meksyk deklaruje neutralność w konflikcie.

Związek Państw Zachodniego Islamu

Na terenie Afryki dochodzi do niespotykanych w XXI wieku morderczych walk pomiędzy chrześcijanami i muzułmanami. Na terenach państw Środkowej Afryki powstają samorzutnie uzbrojone bandy nie kontrolowane przez żadne państwo. Rządy tych państw mają zresztą ograniczony do terenów przystolicznych zakres działania. Pod płaszczem wojny religijnej dochodzi do eskalacji konfliktu między plemionami i eksterminacji niektórych z nich.W wyniku osłabienia Nigerii, Kamerunu, Konga i Tanzanii wkraczają tam mudżahedini z Sudanu i Nigru. Algieria i Egipt żądają specjalnych uprawnień dla swych osadników w Etiopii. Etiopia nie zgadza się na te warunki, przez co wybucha konflikt północnoafrykański. Na terenie Afryki Środkowej powstają apokaliptyczne ruchy heretyckie łączące animizm z wczesnymi wersjami islamu i chrześcijaństwa.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki