FANDOM


Na tej stronie znajduja się przykładowe opisy klaw dla podręcznika Utopia. W przyjętych założeniach są to klawy z przewagą postaci w typie Konsumentów.

Czernobylcy

 • Historia klawy - Przed wybuchem WK na terenie Białorusi powstała luźna organizacja osób utrzymujących, że zostali wysiedleni (lub ich przodkowie) z południowo-wschodnich części kraju w drugiej połowie lat 80-tych XX wieku, co miało wiązać się z wybuchem reaktora elektrowni w Czernobylu. Po zakończeniu WK klawa zawiązała się na nowo i zaczęła agitować do powrotu do ziemi ojczystej.
 • Obszar działania - Czernobylcy działają we wschodniej części Białorusi, przede wszystkim w Homelu i Mohylewie, lecz także w mniejszych miejscowościach skupionych wokół tych dwu miast, oraz w osa-dach położonych nad Dniestrem. Często domagają się oprócz swobody wchodzenia i wychodzenia z terenów skażonych także likwidacji Strefy, zdatnej ich zdaniem do zamieszkania.
 • Typy osób - Większą część klawy stanowią prole. Można miedzy nimi spotkać także nieobliczalnych, w szczególności samozwańców. Na tereni strefy niektóre jednostki o osobowości konsumentów także często utożsamiają się z klawą Czernobylców. Klawa ta łączy mieszkańców Białorusi z mieszkańcami północnej Ukrainy.
 • Sposób rekrutacji - Klawa wysyła swych członków z misjami rekrutowania osób i przekonywania innych do zamieszkania na terenie Strefy. Po krótkim okresie pobytu na terenie klawy, dla zdecydowanych i niezdecydowanych urządza się pielgrzymki do „miejsc zapomnianych”, gdzie następuje oficjalna inicjacja i wcielenie do klawy.
 • Kwalifikacje członków - Czernobylcy opanowują szereg bardzo charakterystycznych umiejętności, takich jak pędzenie bimbru, warzenie piwa, krasomówstwo, łatwość w nawiązywaniu kontaktu z innymi, dobra znajomość retoryki oraz mnemotechniki. Rozwijają cechę czujności. Posiadają także znaczną wiedzę na temat historii i legend tyczących Czernobyla i terenów skażonych przed WK.
 • Zobowiązania wobec klawy - Członkowie klawy zobowiązani są przede wszystkim do propagowania idei Exodusu i wyjścia z miast na tereny objęte kwarantanną. Czernobylcy nie mogą przynależeć do innych oficjalnych klaw, choć w niektórych przypadkach zakaz ten się uchyla. Bardziej krytycznie patrzy się na brak zaangażowania w agitowanie nowych członków.

Zombie Psychotronic (Zetpecy)

 • Historia klawy - Początki klawy sięgają lat 70-tych XX wieku, gdy w Moskwie rozpowszechniła się legenda na temat psychotronicznego wpływu wywieranego przez radzieckie władze na obywateli. Na początku XXI wieku odłam klawy powstał w Mińsku, gdzie w psychotronicznym wpływie widziano rękę prezydenta. Bardziej radykalni Zetpecy twierdzą, że obywatelami sterują obcy.
 • Obszar działania - Zetpecy działają na terenie miast i wież w Białorusi i Rosji, ale zawiązują także kontakty z podobny mi działającymi na terenie Europy, USA, Chin i Bliskiego Wschodu, w szczególności w Persji. Członkowie klawy przede wszystkim prowadzą kampanię uświadamiającą, jak należy chronić się przed wpływem psychotroniki i jak rozpoznawać obcych i ich siedziby.
 • Typy osób - Do klawy należą przede wszystkim konsumenci, przeważnie prole, jak również heretycy, którzy napędzają sezonowy rozrost klawy i wprowadzają nowe formy działania oraz nowego typu informacje o działaniu psychotroniki. Nierzadko w klawie można odnaleźć temporystów, którzy próbują leczyć się od wpływu psychotronicznego.
 • Sposób rekrutacji - Klawa rozszerza się cyklicznie na różnych terenach Białorusi, szczególnie poprzez pokazy nowych technik ochrony przed psychotronika połączone z odczytami, w których prezentowane są dowody istnienia wpływu psychotronicznego. Czasami klawa rozrasta się epidemicznie w jednostkach sąsiedzkich, póki proces nie zostanie powstrzymany przez WiKoB czy SysŁąM.
 • Kwalifikacje członków - Pobyt w klawie pozwala rozwinąć wiedzę na temat nowych technologii, opanować umiejętności związane z hardwarem, hackingiwem, w szczególności Zetpecy specjalizują się w tworzeniu improwizowanej cybertechnologii, na terenie strefy niejednokrotnie współpracują z WNŚ. Zetpecy posiadają także wiedzę pozwalającą na ochronę przed różnego typu promieniowaniem.
 • Zobowiązania wobec klawy - Każdy członek klawy powinien chronić innych Zetpeków, dawać im schronienie i ewentualnie dodatkowy sprzęt chroniący przed oddziaływaniem psychotronicznym. Będąc w klawie każdy ma tez obowiązek uczestniczyć we wspólnych pokazach skutecznej ochrony i kolportować urządzenia ochronne.

Kaszpiro

 • Historia klawy - Klawa ta, choć mająca wielowiekową tradycję, związana ze znachorstwem, rozwijać się zaczęła pod koniec XX wieku, gdy twórcy alternatywnych sposobów leczenia i wprawiania w do-bry nastrój uzyskali dostęp do mediów. Rozwój metawersów i holografii jeszcze bardziej wpłynął na rozwijanie się klawy.
 • Obszar działania - Kaszpiro działa przede wszystkim w metawersach, jednak często członkowie klawy ujawniają swoich awatarów podczas pokazów holograficznych. Celem działania klawy jest uświadamianie możliwości wykorzystywania tanich metod, takich jak seanse w metawersach, służących naturalnemu usprawnianiu ciała, umysłu i duszy.
 • Typy osób - Kołchoźnicy i prole to przeważające typy osób, dzięki którym klawa może w ogóle się utrzymywać. Wśród nich można spotkać wielu przybyszów, uważanych za heretyków, jednak dzięki klawie wielu z nich staje się karierowiczami. Nie dopuszcza się do klawy osób o usposobieniu utopisty, ani żadnych podróżników.
 • Sposób rekrutacji - Do klawy przyjmowane są tylko osoby przekonane o skuteczności działania metod stosowanych przez Kaszpiro. Nowi członkowie znajdują się na początkowym etapie piramidy wiedzy i umiejętności przekazywania pozytywnych wpływów energetycznych. Na ogół większości osób, które zainteresowane są klawą tłumaczy się, iż również one mogą do klawy przynależeć.
 • Kwalifikacje członków - Działanie w klawę rozwija przede wszystkim charyzmę. Także nabyć można dzięki Kaszpiro umiejętność hipnotyzowania, iluzjonizmu, wiedzy z zakresu neuropsychologii i zdolność świadomego sterowania niektórymi procesami fizjologicznymi. Zdobyć można także informacje na temat oddziaływania na psychikę niektórych związków chemicznych.
 • Zobowiązania wobec klawy - członkowie klawy powinni odrzucić sztuczne, bezużyteczne, oparte na „bezdusznej” nauce technologie pozwalające na zachowanie zdrowia i sprawności umysłowej. Powinni także zbierać się regularnie w specjalnie wydzielonych przestrzeniach, podnoszących siły witalne i dające jasność umysłu. Każdy z członków powinien też ćwiczyć się w bierności wobec otaczającej go rzeczywistości, by nie naruszać trwałości swej energetycznej struktury.

Chrystusowy Kościół Ufologiczny (ChKU)

 • Historia klawy - Wraz z laicyzacją wschodnioeuropejskich społeczeństw w XX wieku w niszy, która dzięki temu powstała, rodzić się poczęły różnego rodzaju ruchy alternatywne wobec tradycyjnych wierzeń religijnych. Jednym z nich była upowszechniająca się także w innych częściach globu wiara w obcych. Gdy kościoły zaczęły wracać do łask, ruchy te zaczęły się dostosowywać.
 • Obszar działania - ChKU działa głównie poza baroniami. Dobrze przyjmowany jest w niektórych wieżach, a wiele osad na terenie strefy całkiem zostało zdominowanych przez ten ruch parareligijny. Członkowie klawy wierzą i szerzą wierzenie, iż na jednej z odkrytych planet znajduje się Chrystusowe Królestwo, gdzie panuje wolność od wszystkiego i powszechna miłość.
 • Typy osób - Wyznawcami ChKU są najczęściej kołchoźnicy, choć kierujący klawą są najczęściej typami heretyków, przez co posiada ona wiele odmian. Do klawy tej należą również niektórzy minimaliści, szczególnie w tych wieżach, gdzie kult kosmicznego Chrystusa się rozpowszechnił. Prawie całkiem obca jest ta wiara podróżnikom, rzadko też zwracają się do niej nieobliczalni.
 • Sposób rekrutacji - Rekrutacja do tej klawy odbywa się tak, jak w większości sekt. Trafiają do niej zlaicyzowani lub rozczarowani brakiem wspólnoty chrześcijanie jak i inne osoby, poszukujące wartości religijnych. Najczęściej agituje się nowych członków poprzez zapraszanie ich do wzięcia udziału we wspólnych obrzędach.
 • Kwalifikacje członków - Dzięki działaniu w klawie można zdobyć wiedzę z zakresu astronomii, popularnej kosmologii, kultów religijnych, teologii, astrologii jak również umiejętność przemawiania i znajomość technik aktorskich, a także umiejętność śpiewu. Większość członków zna też proste reguły określania czasu i kierunku nocą.
 • Zobowiązania wobec klawy - Członkowie klawy powinni uświadamiać innym nowo odkryte prawdy kosmicznej chrystusowej religii i przekonywać najbliższych do wstąpienia w obręb klawy. Majątek wniesiony do klawy jest wspólny i korzystanie z niego określone jest specjalnymi procedurami. Członkowie klawy powinni też interesować się historią spotkań człowieka z obcymi.

Świat Wiedzy I Tajemnic (ŚWIT)

 • Historia klawy - ŚWIT jest klawą bardzo starą. Jej korzenie sięgają XIX wieku, w którym próbowano badać zjawiska nadprzyrodzone i okultystyczne. Klawa związana jest ze Świadomymi Świata, jednak-że jest bardziej zaawansowana w poznanie i posiada własną lożę. Niektórzy jej członkowie próbują dowodzić, iż jej historia zaczęła się od bojarów nie chcących się nawrócić na chrześcijaństwo.
 • Obszar działania - ŚWIT działa przede wszystkim w metawersach, które są dla klawy przejawem działania Światowida – Światłowoda. Członkowie klawy są badaczami tajemnic metawersów. Według dogmatu klawy, każdy metawers wynity jest z Nicy i dążącym do zespolenia z rzeczywistością. Klawa głosi także czwarte wyjście Swąta z kłódzi, co zakończy istnienie zespolonego Świata.
 • Typy osób - W klawie działają konsumenci, dla których jest ona alternatywnym, a najczęściej jedynym właściwym światem. Jednakże nad jej działaniem czuwają kreatorzy, w szczególności minimaliści, mający nad sobą kontrolujących przebieg przywoływania Swąta przybyszy. Czasami błądzą po niej także podróżnicy.
 • Sposób rekrutacji - Do klawy rekrutuje się generalnie osoby młode, które nie wykształciły sobie światopoglądu na rzeczywistość. Atrakcje metawersów przedstawia się członkom praktycznie wszystkich klaw, docierając nawet z holografiką do opuszczonych w strefie osad. Początkowo uczestnictwo w klawie przedstawia się jako niewinną rozrywkę.
 • Kwalifikacje członków - Wyznawcy Swąta rozwijają przede wszystkim wiedzę na temat współczesnych form rozrywki, XXII – wiecznej kultury popularnej oraz w łatwy sposób przyswajają sobie nowinki ze świata rozrywki, przyswajają też wiele kodów kulturowych, które próbują na wiele sposobów interpretować, poszukując uniwersalnego przesłania.
 • Zobowiązania wobec - klawy Wobec członków klawy nie stosuje się jakichś specjalnych sankcji, o ile nie naruszają „metykiety” i nie zakłócają swobodnej rozrywki innym. Na badaczy metawersów kładzie się nacisk, by przedstawiali swoje wyniki badań i proponowali nowe, ulepszone modele, bliższe poznania tajemnicy ŚWITU.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki