FANDOM


Na tej stronie znajdują się przykładowe opisy klaw dla podręcznika Utopia. W przyjętych założeniach są to klawy z przewagą postaci typu Kreatorów.

Wizualni Kontrolerzy Bezpieczeństwa (WiKoB)

 • Historia klawy - Na początku XXI wieku prezydent Łukaszenka zaczyna rozwijać system monitoringu, który działa skutecznie do III fazy Wielkiego Konfliktu, podczas której okazuje się zawodny. Po zakończeniu WK Białorusini zaczynają budować nowy, pełny system na terenie wież i Baronii, podłączając do niego Drogę i częściowo niektóre obszary lasu.
 • Obszar działania WiKoB działa przede wszystkim w baroniach, gdzie poddanych jest kontroli ok. 30% mieszkań za zgodą lokatorów. Część z nich zresztą należy do klawy. Poza tym WiKoB działa na terenie wież i Drogi, a obszary lasu penetrowane są przy użyciu namiaru satelitarnego. WiKoB kontroluje przed wszystkim patologie zarówno społeczne jak biologiczne czy gospodarcze.
 • Typy osób - W wysokich strukturach klawy dominują przede wszystkim osoby typu utopista lub karierowicz, najczęściej są oni kontrolerami kontrolerów, monitorują monitorujących i prowadzą modyfikację bezpośrednią układu monitorującego. Bezpośrednimi kontrolerami, którzy pracują za specjalny przydział black points są konsumenci, najczęściej prole.
 • Sposób rekrutacji - O ile nie zachodzą specjalne okoliczności ogłasza się nabór na stanowiska w WiKoB i po weryfikacji kwalifikacji wstępnych kandydatów wprowadza się nowe jednostki w struktury WiKoBu. Osoby, które chcą uczestniczyć w działaniach WiKoBu proszone są o zarejestrowanie się na liście oczekujących w specjalnie wydzielonych przestrzeniach Komputera Matki.
 • Kwalifikacje członków - Członkowie WiKoBu rozwijają umiejętności przepatrywania i penetracji przestrzeni wirtualnych, nabywają wiedzę na temat różnorodności kodów kulturowych a także biegłość w poruszaniu się po sieci. Członkowie klawy znajdujący się w wysokich strukturach opanowują także programowanie.
 • Zobowiązania wobec klawy - Szczegółowe normy określają w jaki sposób osoby działające w klawie mają przechwytywać, rozpoznawać i przekazywać istotne dla bezpieczeństwa utopii informacje. Każ-dy z członków ma obowiązek monitoringu sąsiedzkiego, w szczególności wobec sąsiadów przynależących do klawy oraz zgodzić się musi na poddanie monitoringowi ze strony innych członków klawy. Im większa ugoda na monitorowanie własnych działań tym większy dostęp do monitoringu.

Administracja Mobilności Wewnętrznej (AdMoW)

 • Historia klawy - Dzięki rewolucji w kolejnictwie magnetycznym i budownictwie w połowie XXI wieku na Białorusi zmienił się sposób przemieszczania w przestrzeni. Inteligentna autostrada sprzężona z projektem Drogi oraz powstanie tramwind oraz wind żywnościowych zaowocowało powstaniem specjalnej klawy o charakterze sformalizowanej organizacji, która przyjęła nazwę AdMoW
 • Obszar działania - AdMoW dotyczy przede wszystkim administrowania przesyłu produktów na Drodze oraz w węzłach jakimi są wieże i baronie, magnetyczne połączenia i budowę tego typu połączeń w obrębie baronii i pomiędzy baroniami, a także modyfikuje i optymalizuje obsługę tramwind na obszarach baronii.
 • Typy osób - Większość członków klawy to prole, którzy nie nużą się wykonywaniem rutynowej pracy, jednakże przy modyfikacji i optymalizacji nowych projektów pracują utopiści, co nie oznacza, że w klawie nie da się znaleźć innych typów. Precyzyjne projekty wykonują osoby będące minimalistami, zaś trudniejsze zadania często przyjmują lifterzy.
 • Sposób rekrutacji - AdMoW stara się ograniczać rozrost swej biurokratycznej struktury, jednakże przy nieprzewidywalnych problemach, często wynikających ze skoków technologicznych w obręb klawy na pewien czas wpuszcza się specjalnymi, nieoficjalnymi ścieżkami lifterów. Wymiana osób na stano-wiskach występuje rzadko i najczęściej związana jest z odejściem dotychczasowych członków.
 • Kwalifikacje członków - Osoby działające w klawie posiadają umiejętności obsługi maszyn przesyłowych i pojazdów oraz wiedzę inżynieryjną pozwalającą na usuwanie defektów. Członkowie znajdują-cy się wyżej w strukturach klawy posiadają także umiejętności prognozowania i planowania rozkładów jazdy tramwind i kolei magnetycznych.
 • Zobowiązania wobec klawy - Członkowie klawy zobowiązani są przede wszystkim do działania we-dług ustalonego porządku przy administrowaniu przesyłu osób i towarów. Przede wszystkim wykazywać musza się punktualnością i ściśle podlegać procedurom działania. Dzięki temu jednakże otrzymywać mogą specjalne przydziały czasu na przejazdy administrowanymi pojazdami.

Systemy Łączności Multimedialnej (SysŁąM)

 • Historia klawy - SysŁąM narodził się jako produkt eksperymentalnych systemów immunologicznych, które miały chronić przed działalnością hackerską, spamem i pasożytnictwem instytucje sieciowe działające przed WK. Właściwie klawa ta zaczęła działać od momentu wdrożenia Maci jako głównego metawersu na terenie Białorusi.
 • Obszar działania - SysŁąM jest klawą działającą powszechnie we wszystkich sprzężonych z Macią me-tawersach, pozostawiając właściwie słabo usieciowioną strefę poza swoją działalnością. W swoich działaniach przypomina połączenie AdMoW i WiKoBu, z tym, że ogranicza się jedynie do kontrolo-wania sieci i administrowania przesyłu informacji.
 • Typy osób - SysŁąM jest dziełem świadomych swej odrębności utopistów i przede wszystkim tego typu osoby ciągle go modyfikują, choć w szczególnych przypadkach w SysŁąMie odnaleźć można także minimalistów i lifterów, poza tym w wysokich strukturach przebywają przybysze w szczególności karierowicze.
 • Sposób rekrutacji - Wiele osób buduje w Utopii swoje własne wirtualne światy. Członkowie SysŁąmu wyłapują więc tych, którzy tworzą najbardziej zaawansowane metawersy i proponują im działalność w klawie. Klawa ta oferuje na tyle wysokie wypłaty punktów, że wśród młodych mieszkańców Biało-rusi trwa ciągła rywalizacja o tworzenie jak najciekawszych metawersów.
 • Kwalifikacje członków - Przede wszystkim członkowie klawy rozwijają umiejętności programowania, znają także dobrze hacking, wiedzę na temat AI, zdolności szybkiego poruszania się w sieci oraz do-stęp do informacji na temat nowo tworzonych technologii i trendów w najważniejszych obszarach nauki. Poza tym rozwijają umiejętności mnemotechniki.
 • Zobowiązania wobec klawy - Klawa działa na zasadzie wspólnoty. Jej członkowie nie zagarniają informacji należących do innych członków klawy, co może grozić wykluczeniem z klawy, jak również w większym stopniu niż członkowie innych klaw dzielą się informacjami. Jednostki, które nie chcą przekazywać zdobytych informacji są poddawane ostremu ostracyzmowi. Naganne jest zaśmiecanie metawersów i uprawianie pasożytnictwa.

Przedsiębiorstwo Pozyskiwania Zasobów Leśnych (PPZL)

 • Historia klawy - W przeddzień wybuchu WK pod wpływem ekologistów z Rosji i USE władze Białoru-si zdecydowały się na rozpoczęcie obsadzanie lasem zdewastowanych obszarów poprzemysłowych. Po zakończeniu WK do obsadzenia pozostawały także tereny skażone. W wyniku nagłego przyrostu obszarów dotychczasowe instytucje leśnictwa zamieniono w PPZL.
 • Obszar działania - PPZL działa na terenach zalesionych po obu stronach Drogi, poza terenami najbardziej skażonymi w okolicach Babrujska. Na terenach leśnych prowadzone są przez przedsiębiorstwo eksperymenty w dziedzinie zagospodarowania połaci runa leśnego oraz proprzemysłowych upraw leśnych. Często wykorzystuje się w działaniu zdobycze AI.
 • Typy osób - Kierownictwo klawy stanowią utopiści, którzy wyznaczają ogólne kierunki eksploatacji zasobów leśnych. Jednakże wykonawcami projektów są najczęściej stalkerzy oraz nierzadko samo-zwańcy próbujący dokonać przemiany swojej tożsamości dzięki trudnej i ciężkiej pracy. Przy cięż-szych pracach także spotkać można proli, a przede wszystkim kołchoźników.
 • Sposób rekrutacji - Dla trzonu kierowniczego pozyskuje się przede wszystkim osoby mogące zaprezentować swoje własne, alternatywne projekty ekologiczne, natomiast kierownicy projektów wyszukują jednostki doraźnie spośród innych klaw oraz różnych typów w zależności od charakteru wykonywanych projektów.
 • Kwalifikacje członków - Członkowie klawy posiadają wiedzę i/lub umiejętności w zakresie dezyderacji i rekultywacji terenów skażonych, znają także reguły procesów ekologicznych, a także wiedzę z zakresu botaniki, geologii i rzadziej myślistwa. Potrafią także prowadzić dokumentację i inwentaryzację przestrzeni leśnych.
 • Zobowiązania wobec klawy - Wykonawcy powinni podporządkowywać się określonym dyrektywom przy eksploatacji lasu, dzięki czemu sezonowo znajdują się pod protekcją klawy. Realizatorzy projektów musza także zabezpieczyć pracowników działających na terenie lasu. Najczęściej wykorzystuje się do ochrony Straż Przydrożną (SteP). Kierownicy projektów poza tym zobowiązani są do sporządzania raportów dla zarządu przedsiębiorstwa.

Nanoprojekt

 • Historia klawy - Początki Nanoprojektu wiążą się z rozwojem nanotechnologii w Europie Środkowej w pierwszej połowie XXI wieku, jednakże rangę klawa uzyskała, gdy zaczęła współpracować z rosyjski-mi koncernami nanotechnologicznymi. Duży skok nastąpił po zakończeniu WK, gdy na obszar Białorusi napływać zaczęli także naukowcy z Indii, a później Chin.
 • Obszar działania - Laboratoria Nanoprojektu znajdują się prawie jedynie na obszarach baronii w strefach działających tam politechnik, jednak kilka znajduje się także pod wieżami. Testy nanonitów i innych nanoproduktów przeprowadzane są przede wszystkim na specjalnie wydzielonych pasach strefy pod specjalną kontrolą WiKoBu.
 • Typy osób - Generalnie w Nanoprojekcie działają osoby typu kreatorów, choć można wśród nich odnaleźć także karierowiczów. Podczas testowania najczęściej wykorzystuje się jednakże stalkerów i innych podróżników, chcących poznać zawiłości programu nanoinżynierów. Nie dopuszcza się do udziału w Nanoprojekcie konsumentów, którzy są w jakiś sposób uzależnieni od używek.
 • Sposób rekrutacji - Do klawy należeć mogą tylko osoby o nieposzlakowanej opinii, nie mające w swojej biografii żadnych uzależnień od środków chemicznych oraz znające podstawy inżynierii. Stalkerzy podczas testów nie mogą korzystać z używek i najczęściej wykorzystuje się tych samych, sprawdzonych już wcześniej testerów. Wybierane są tylko najlepsze jednostki.
 • Kwalifikacje członków - Członkowie klawy posiadają wiedzę z zakresu fizyki kwantowej, biologii molekularnej, farmakologii, technologii żywienia, legitymują się podejściem konsilientywnym w zakresie teorii złożoności oraz posiadają umiejętność prognozowania w przypadku układów chaotycznych i umiejętność tworzenia układów AI.
 • Zobowiązania wobec klawy - Członkowie klawy zobowiązani są do nie ujawniania informacji na temat podstaw nanotechnologii na zewnątrz klawy, nie mogą też prowadzić własnych, nie zgłoszonych projektów. Każdy z członków klawy musi w niej umieścić swój odcisk genetyczny. Natomiast dzięki uczestnictwu w działalności klawy jednostki mają dostęp do najnowszych wytworów w dziedzinie nanotechnologii.

Lekarze dla Wszystkich

 • Historia klawy - Początki idei, dzięki której powstała klawa sięgają XIX-wiecznych pomysłów medycyny polowej, a później w XX wieku tworzenia placówek medycznych na obszarach Trzeciego Świata. Na Białorusi organizacje, które przyczyniły się do powstania klawy działać zaczęły w latach 30-tych XXI wieku, jednak rozwinęły się podczas trwania III fazy WK.
 • Obszar działania - Klawa działa zarówno na obszarze wież i baronii, gdzie dzięki współpracy z WiKoBem monitoruje stan zdrowia mieszkańców jak i na obszarze strefy, gdzie przeprowadza kampanie hospitalizacyjne oraz akcje doraźnej pomocy. Działający w klawie lekarze niejednokrotnie podejmują się działań w obrębie klaw, które uznawane są za najbardziej niebezpieczne i antyspołeczne.
 • Typy osób - Znakomita większość członków klawy to utopiści. Praktycznie nie dopuszcza się do niej nieobliczalnych i wszelkich heretyków. Właściwie poza utopistami niezbyt dobrze postrzega się innego typu osoby, choć doraźnie w trakcie akcji korzysta się z pomocy podróżników oraz będących pod ręką konsumentów.
 • Sposób rekrutacji - Członkami klawy mogą zostać jedynie osoby legitymizujące się zdobyciem wiedzy medycznej i sprawdzone przy asyście podczas prowadzonych akcji oraz monitoringu mieszkańców. Początkowo jednak rekruci pracować mogą jedynie w telemedycynie pod czujnym okiem opiekuna wprowadzającego daną osobę do klawy.
 • Kwalifikacje członków - Członkowie klawy posiadają umiejętność rozpoznawania zaburzeń psychosomatycznych, znają techniki bezkolizyjnego poprawiania nastroju oraz wiedzę z zakresu inżynierii genetycznej, fizjologii, radiologii, anatomii, schorzeń popromiennych, biologii rozwojowej, projektowania symulacji, gerontologii, neurofizjologii i inne w zależności od podejmowanej specjalizacji.
 • Zobowiązania wobec klawy - Lekarze dla wszystkich przestrzegać powinni przysięgi Hipokratesa, podejmować badania nad usprawnianiem i przedłużaniem ludzkiego życia oraz działań na rzecz poprawy zdrowia psychicznego i somatycznego mieszkańców Białorusi oraz obywateli innych państw i układów, którzy poproszą ich o pomoc. Sami też muszą dbać o swoje zdrowie i wzajemnie usprawniać działanie swoich organizmów.

Białoruski Front Ludowy (BFL)

 • Historia klawy - Klawa swoimi korzeniami sięga końca lat 80-tych XX wieku, gdzie założona została jako ugrupowanie domagające się niezależności od Rosji. W XXI wieku wielokrotnie odradzała się jej aktywność przeciwko zjednoczeniu z Rosją oraz dzięki niej wybuchały bunty przeciwko działalności prorosyjskich polityków, a także powoływanych przez nich ekspertów.
 • Obszar działania - BFL działa przede wszystkim w małych miastach, lecz również współdziała z różnymi klawami na obszarze wież. W ośrodkach przygotowywane są akcje protestacyjne i projekty ru-chów społecznych. Nieoficjalnie tworzone są także partyzanckie przybudówki na terenie strefy, podejmujące bardziej radykalne działania.
 • Typy osób - W BFL przeważają minimaliści, choć dość często w klawie spotkać można także zachowania typowo lifterskie oraz częściej temporystów. BFL nie toleruje jednakże na swoim obszarze osób o proweniencji karierowicza lub heretyka, choć czasami przyznaje się, że założyciele tejże klawy byli osobowościami przybyszów.
 • Sposób rekrutacji - Najczęściej nawołuje się do uczestnictwa w klawie poprzez metawersy, czasami można wejść do klawy podczas akcji demonstracyjnych, najczęściej urządzanych w Mińsku z okazji tradycyjnych świąt białoruskich. Osoby, które chcą przynależeć do klawy powinny legitymować się białoruskim pochodzeniem.
 • Kwalifikacje członków - Członkowie klawy posiadają bardzo dobrą znajomość języka białoruskiego i jego dialektów, także znajomość miejsc historycznych, położonych na terenie strefy i poza granicami Białorusi, czasami też wiedzę z zakresu archeologii i historii Białorusi, w szczególności w odniesieniu do historii społecznej.
 • Zobowiązania wobec klawy - Zobowiązaniem członków klawy jest propagowanie białoruskiej kultury narodowej, kolportowanie w Maci artykułów w języku białoruskim oraz wspomaganie innych członków klawy w trudnych sytuacjach życiowych, działanie na rzecz rodzin białoruskich i uświadamianie o istotnej roli BFL dla przyszłości państwa białoruskiego.

Stowarzyszenie Metalurgów i Artystów (SMAr)

 • Historia klawy - SMAr powstał w latach 90-tych XXI wieku jako wyraz sprzeciwu wobec dążeń radykalnych ekologistów, domagających się jak najdalszych posunięć w redukcji przestrzeni użytkowej. Momentem inicjującym było odmówienie artystom stworzenia pomnikacmentarza na terenie Strefy ku czci poległych tam mieszkańców Białorusi w trakcie WK.
 • Obszar działania - Klawa działa przede wszystkim w małych miastach białoruskich, jednak głównym ośrodkiem, w którym skupia się SMAr jest Brześć. Dzięki działalności klawy podziwiać można monumentalne pomniki na obrzeżach miast oraz miejsca pamięci narodowej w Strefie. Klawa także trosz-czy się o mające charakter skansenów osady na terenach zalesianych.
 • Typy osób - SMAr w równej mierze tworzą minimaliści oraz temporyści, lecz współpracują z nią także stalkerzy działający na co dzień w innych klawach. W kluczowych momentach pojawiają się w klawie heretycy, którzy nakreślają nowe programy dla SMAru. Rzadziej można zobaczyć w klawie osoby o typie utopisty.
 • Sposób rekrutacji - Członkowie klawy spotykają się ze sobą z okazji różnych uroczystości, na których prezentują swoje dzieła. Do klawy przyjmuje się praktycznie wszystkie jednostki poszukujące przestrzeni dla swojej działalności. Najczęściej wysuwa się propozycję współpracy osobom, które przed-stawiają przy różnych okazjach część swojego dorobku bądź projekty działalności artystycznej.
 • Kwalifikacje członków - Członkowie klawy opanowują sztukę rzeźbiarską, jak również inne wybrane uzdolnienia plastyczne. Często w klawie można zdobyć umiejętności w dziedzinie wykorzystania nanoinżynierii, a także holografii. Osoby dłużej należące do SMAru wykształcają też u siebie umiejętności konserwatorskie i wiedzę etnograficzną.
 • Zobowiązania wobec klawy - Klawa nie narzuca formalnych zobowiązań, natomiast towarzysko jest sankcjonowane kwestionowanie pozyskiwania przestrzeni pod wystawiane dzieła i realizowane projekty artystyczne. Mimo, iż często występuje silna konkurencja i walka o przestrzeń przeznaczoną dla realizacji projektów, przyjęte jest założenie że pierwszeństwo uzyskują projekty najlepiej ocenione przez powołanych krytyków, a nie dzieła osób najsilniej walczących o przestrzeń.

Panslawiści

 • Historia klawy - Ruchy panslawistyczne po raz pierwszy pojawiły się w carskiej Rosji w połowie XIX wieku. W późniejszym okresie stłumione zostały przez ruch internacjonalistyczny by pojawić się znów po zjednoczeniu wschodniej i zachodniej Europy. W szczególności po utworzeniu USE silne ruchy panslawistyczne działały na terenie Białorusi i Ukrainy.
 • Obszar działania - Panslawiści działają przede wszystkim na obszarze wież, rzadziej w małych miastach, lecz przede wszystkim w metawersie „Panslawia”. Centrum klawy stanowi zdominowana przez jej memy Wieża im. Cezarego Baryki. Celem klawy jest cywilizacja słowiańskiej przeciwstawna germańskiej i romańskiej cywilizacji w Europie jak i cywilizacji dalekowschodniej i islamskiej w Azji.
 • Typy osób - Panslawiści to kreatorzy, przeważnie minimaliści, choć w „Panslawii” odnaleźć można też utopistów. Nieoficjalnie rozprzestrzenia się wieści, iż projektem „Panslawii” kierują utopiści nie utożsamiający się z żadnym konkretnym narodem słowiańskim, dążąc do ich unifikacji kulturowej. Cza-sami przy niektórych działaniach wynajmują także lifterów.
 • Sposób rekrutacji - Nowych członków przyciąga się najczęściej akcjami propagandowymi, z których jedną z ciekawszych jest idea powrotu do natury stosowana w wieży im Cezarego Baryki zbudowanej z przezroczystego betonu z mieszkańcami świętującymi naturalne święta słowiańskie. Najciekawszą akcją jest noc Kupały, podczas której mieszkańcy wieży odrzucają na dwa tygodnie przyodziewek.
 • Kwalifikacje członków - Członkowie klawy przede wszystkim potrafią posługiwać się kilkoma językami słowiańskimi, znają bardzo dobrze slavio i ich kreolami, które czasami są nawet przez nich współtworzone. Pobyt w klawie owocuje też zaznajamianiem się z wiedzą na temat dawnej i obecnej kultury Słowian, rozwijane są także umiejętności negocjacyjne.
 • Zobowiązania wobec klawy - Panslawiści zobowiązują się czasem poprzez uroczysty obrzęd do wzajemnego poznawania różnorodności kulturalnej w narodach słowiańskich oraz podejmowania działań na rzecz łagodzenia ewentualnych sporów wybuchających pomiędzy tymi narodami. Niektórzy także zobowiązują się do udziału w budowie marsjańskiej bazy Nowa Slawia.

Świadomi Świata (ŚŚ)

 • Historia klawy - Świadomi Świata twierdzą, że założycielem ich bractwa, które przez długi czas pozo-stawało utajnione, był Rasputin. Sama nazwa klawy pojawiła się po raz pierwszy na wiecu zwolenników religii naturalnych na terenie „Puszczy Białowieskiej” w latach 30-tych XXI wieku. Wokół klawy od tego czasu narosło sporo ruchów o charakterze sekciarskim i komercyjnych organizacji.
 • Obszar działania - ŚŚ działają w wieżach i osadach znajdujących się w bezpośredniej bliskości staro-słowiańskich miejsc kultu Światowida i Białobogi. Rozsyłają także wici w Maci nawołujące do przebudzenia. Najczęściej działają na obszarze innych klaw, gdzie infekują innych członków ideami wyższej świadomości.
 • Typy osób - Działalność klawy koordynowana jest przez osoby uznawane za heretyków, przez co kla-wa jest niejednolita i ma wiele odmian, cyklicznie się przepoczwarzając. Treścią klawy są jednak minimaliści szukający swego własnego zakątka, choć odnaleźć w niej można także stalkerów, temporystów i rzesze konsumentów.
 • Sposób rekrutacji - Do kawy przyciąga się najczęściej osoby związane z BFL i Panslawistów, a także jednostki należące do ŚWITu. Aby zostać członkiem klawy, należy przejść rytuał uświadomienia, pozwalający poznać wiedze o świecie i jego świętym wiciu się. Rytuał trwa przez całe miesiące, a oso-by osiągają coraz wyższe poziomy uświadomienia.
 • Kwalifikacje członków - Poza wiedzą o mitach i folklorze Słowian Świadomi Świata znają także techniki medytacji, iluzjonizm i aktorstwo, dzięki którym rozbudowują swoje umiejętności odgrywania cyklicznych dram rytualnych. Dłuższy pobyt w klawie umożliwia rozwijanie takich cech jak czujność czy zimna krew.
 • Zobowiązania wobec klawy - Członkowie klawy zobowiązani są do obchodzenia świąt ku czci Światowida i innych bóstw słowiańskich, co przeważnie łączy się z obrzędami wtajemniczania. ŚŚ powinni też powiększać wiedzę na temat świtu nowego świata i słać wici ku nieoświeconym. Niektórzy zobowiązują się do tworzenia klaw przygotowawczych. Jedną z takich klaw jest wypełniony przez konsumentów ŚWIT.

„Arche”

 • Historia klawy - Grupa Architektów, Archeologów i Filozofów „Arche” wyłoniła się z BFL w początkach XXI wieku, by następnie stworzyć pismo Wieżyca i dać początek klawie SMAr. W drugiej połowie członkowie „Arche” tworzą pierwsze projekty wież, a po WK cały system osiedleńczy na terenach radiacyjnie bezpiecznych.
 • Obszar działania - Klawa do tej pory działała przy tworzeniu projektów kolejnych wież, jednakże od czasu zamknięcia Drogi członkowie Arche wyszukują nowe tereny, gdzie można byłoby stawiać ko-lejne wieże dla wykluwających się wśród minimalistów, klaw. Istotnym jest lokalizacja wież względem dotychczasowego i antycypowanego układu społeczno – urbanistycznego.
 • Typy osób - „Arche” to przede wszystkim kreatorzy związani z pismem „Wieżyca”, a w szczególności minimaliści zamieszkujący w wieży im. Tomasza Morusa, położonej na sztucznej wyspie, usypanej na jeziorze „Narocz”. Od czasu powstania klawy związane z nią byli także osoby o pokroju karierowiczów. Źle widziane są natomiast poglądy globalizujących utopistów.
 • Sposób rekrutacji - Grupa „Arche” mimo iż jest atrakcyjna dla młodych kreatorów, to jednak jest na tyle ekskluzywna, że jedynie jednostki z najciekawszymi, a właściwie z najbardziej optymalnymi projektami trafiają do klawy. Mimo to poprzez Mać członkowie Arche zachęcają młodych kreatorów do wejścia w klawę.
 • Kwalifikacje członków - Osoby należące do klawy mają dobre rozeznanie jeśli chodzi o istniejące i powstające wśród minimalistów i generalnie wśród kreatorów klawy. Poszczególni członkowie posiadają wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, technicznych, kognitywistycznych i humanistycznych, w szczególności w przypadku dziedzin interdyscyplinarnych.
 • Zobowiązania wobec klawy - Współtwórcy „Arche” dbać powinni przede wszystkim o kryteria selekcji nowych członków, a także powinni uczestniczyć przy przeszukiwaniu i przekazywaniu cząstkowych projektów nowych wież, a także tych dotyczących rozbudowy istniejących miast. W szczególności jednakże w klawie należy partycypować przy tworzeniu nowych projektów oraz krytyk i analiz w piśmie „Wieżyca”.

Episkopat GRP

 • Historia klawy - Episkopat GRP liczy niespełna 20 lat, jednak jego podbudowa ma długa tradycję w ruchu ekumenicznym we wschodnim chrześcijaństwa. Episkopat wyrósł wokół problemu kościoła greckokatolickiego, który uzyskując zbytnią autonomię oddzielił oba obrządki: wschodni i zachodni, zamiast je spoić, przez co trzeba było szukać nowego porządku. Tak powstała idea episkopatu GRP.
 • Obszar działania - Obszarem działania episkopatu są trzy wyznania chrześcijańskie – greckokatolickie, rzymskokatolickie i prawosławie i instytucje z nim związane. Na Białorusi przedstawiciele tych kościołów generalnie nie wyłamują się z tego ruchu ekumenicznego, którego celem jest zjednoczenie chrześcijaństwa i przeciwdziałanie schizmom.
 • Typy osób - W strukturach kościołów współtworzących episkopat nie nastąpiły zmiany po powołaniu tejże klawy i tak jak przed wiekami tworzone są głównie przez minimalistów, choć zdarzają się w nich także przybysze, raczej o proweniencji karierowiczów, gdyż heretyków odrzuca się jako zagrożenie dla ekumeny. W episkopacie jednakże pojawiają się także osoby o osobowości utopistów.
 • Sposób rekrutacji - Członkowie klawy GRP, w większości kreatorzy, rekrutują się z rodzin proli i kołchoźników, czasami spośród działających w innych klawach minimalistów. Wiele przybudówek ewangelizacyjnych wspieranych jest przez działające poza Białorusią jednostki działające w kościołach zachodnich i obrządku wschodnim.
 • Kwalifikacje członków - Członkowie klawy potrafią budować swoją mana dzięki modlitwie i mantrze litanii, różańców itp., posiadają także wysoko rozwiniętą empatię pozwalająca wpływać na przyrost białej mana u innych osób spoza klawy. Osoby należące do klawy rozwijają także odporność na indoktrynację i ascetyczny styl życia.
 • Zobowiązania wobec klawy - Członkowie klawy powinni być posłuszni nakazom głów kościoła w trzech obrządkach zjednoczonego w jedność i działać na rzecz tolerancji bliźniego. Dla episkopatu także swoim życiem powinni zdobywać punkty i umacniać jego pozycję występując przeciwko wszelkim ruchom sekciarskim i heretyckim oraz neopogańskim.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki