FANDOM


Na tej stronie znajdują się przykładowe opisy klaw dla podręcznika Utopia. W przyjętych założeniach są to klawy z przewagą postaci typu Nieobliczalnych.

Liga Anarchistyczna

 • Historia klawy - LA zrodziła się z ogólnego ruchu anarchistycznego, który przyjął radykalne formy w Europie pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. Na Białorusi klawa ta rozpoczęła jednak rzeczywiście radykalną działalność podczas masowych przesiedleń po WK, a także wówczas, gdy ograniczano prawa dla osób wydalonych na obszar Strefy.
 • Obszar działania - LA działa przede wszystkim na terenie zamieszkałej części Strefy, nierzadko próbując podchodzić pod osiedla, na których przygotowuje się grunt pod budowę nowych wież. Na wszystkich obszarach, na których działa klawa propaguje się i kontroluje nieporządek społeczny oraz zwalcza zbyt daleko idącą instytucjonalizację zachowań.
 • Typy osób - Większą część klawy stanowią samozwańcy, dla których pojęcie porządku brzmiało zbyt obco, rzadziej zdarzają się temporyści, których formy odrzucania i olewania rzeczywistości były nie do przyjęcia na terenach zabezpieczonych przed działaniem Strefy. Inicjatorami większości globalnych akcji pozostają heretycy. Najczęściej w klawie można spotkać osoby w wieku 15 – 25 lat.
 • Sposób rekrutacji - LA nie posiada żadnych uporządkowanych struktur i formuł, które by ją legitymowały. Osoby, które działają na rzecz nieporządku społecznego, określane są jako członkowie LA i są respektowani przez innych, którzy wprowadzają nieporządek. Najczęściej wielkie ruchy LA pojawiają się w momentach kryzysu, gdy nieporządek zaczyna łączyć samozwańców.
 • Kwalifikacje członków - Niektórzy spośród członków klawy posiadają takie umiejętności jak konstruowanie bomb, konserwowanie broni palnej, a także umiejętność chaotycznego tańca i leśnej walki. Ze względu na rodzaj działalności mają zazwyczaj dobrze rozwiniętą percepcję, mają też często większą odporność na choroby, zimno i ból.
 • Zobowiązania wobec klawy - W LA nie ma żadnych zobowiązań poza tym, iż często wymaga się od już działających na rzecz nieporządku by dokonywali progresywnych destrukcji. Niepodporządkowanie się temu wymogowi odczytywane jest najczęściej jako zdrada klawy i czynione są kroki do nawracania byłych członków LA na właściwą drogę.

Bractwo Złomiarzy

 • Historia klawy - Początki klawy nie są jasno określone. Nie została ona powołana żadnym manifestem. Narodziła się jako spontaniczny ruch osób rezygnujących z pewnych powodów z dóbr cywilizacyjnych a działających na obszarze Strefy. Zidentyfikowana została pod taka nazwą dopiero pod koniec lat 90-tych XXI wieku.
 • Obszar działania - Złomiarze posiadają swoje bazy wypadowe w ruinach linii metra, w starych opuszczonych osadach nie zajętych przez inne klawy. Bazy te połączone są często systemem podziemnych korytarzy, z których część wiedzie aż pod Drogę. Najwięcej baz jednak znajduje się w okolicach centralnej części strefy.
 • Typy osób - Bractwo Złomiarzy to charakterystyczna klawa skupiająca z jednej strony stalkerów, którzy opuścili Drogę, a z drugiej samozwańców, którzy weszli w radioaktywną strefę. Ze względu na to, że utrzymywane są przez Złomiarzy incydentalne kontakty z innymi klawami działającymi na terenie Strefy, możliwa czasem staje się przynależność do niej innych typów osób. Brak w klawie kobiet.
 • Sposób rekrutacji - Do klawy najczęściej dostają się stalkerzy, którzy podczas akcji w Strefie mieli kocioł i zostali spaleni w dotychczasowej klawie, w której działali, a także samozwańcy, którzy byli na-piętnowani w swoich klawach. Najczęściej tego typu jednostki przechwytywane są przez Bractwo na terenie Strefy i wprowadzane do kryjówek po uprzedniej zgodzie na przynależność.
 • Kwalifikacje członków - Przynależność do klawy umożliwia nabycie i rozwinięcie umiejętności takich jak: konserwacja, saperka, obsługa broni palnej, walka bronią niestandardową, konstruowanie broni improwizowanej, znajomość metali kolorowych, znajomość różnego typu „pułapek” znajdujących się na terenie Strefy.
 • Zobowiązania wobec klawy - Jednostki należące do klawy nie mogą pod groźbą unicestwienia zdradzić kryjówek, składów i większych magazynów należących do Bractwa oraz nie mogą dokonywać samodzielnego handlu ciężkim sprzętem z innymi klawami. Bracia także zobowiązują się do podejmowania wspólnych prac wykopaliskowych, przy czym prywatna własność ogranicza się do wąskiej listy przedmiotów i materiałów.

Frakcja Saperów

 • Historia klawy - FS narodziła się jako odłam Bractwa Złomiarzy po przyłączeniu na początku XXI wieku ukrywających się na terenie strefy islamistów. Szybki rozrost klawy w ciągu zaledwie paru miesięcy spowodował, iż stała się na tyle poważana, że praktycznie większość broni odkopywana w strefie to dzieło FS, z która zresztą inne klawy w Strefie ciągle kooperują
 • Obszar działania - FS w odróżnieniu od Bractwa nie posiada własnych baz wypadowych. Raczej jej członkowie stosują taktykę koczowania w lesie. Często przebywają na niedostępnych terenach zaminowanych „pułapkami”. Szczególne natężenie działań klawy widoczne jest w południowej części Stre-fy, a nierzadko nawet poza strefą. Część FS działa na terenie wschodniej Ukrainy.
 • Typy osób - Prawie całość klawy stanowią islamscy samozwańcy. Zdarzają się także osoby o charakterze heretyka; rzadziej bywają stalkerzy. Na terenie klawy nie toleruje się osób o powierzchowności kreatora czy konsumenta. W szczególności odrzuca się osoby, które mają skłonności do zbyt utopi-stycznych wizji.
 • Sposób rekrutacji - Do FS przechwytuje się jednostki z innych klaw zdominowanych przez nieobliczalnych przy pomocy przymusu i terroru. Inicjacja polega na rozminowaniu „pułapki” przy minimalnej instrukcji ze strony członków klawy. Jednakże najczęściej niezadowoleni mieszkańcy starych osad zgłaszają się sami próbując zmierzyć się z ryzykiem.
 • Kwalifikacje członków - Osoby, którym udaje się przeżyć przez dłuższy czas w klawie posiadają takie umiejętności jak saperka, unieszkodliwianie bomb, znajomość starych technologii i elektroniki, konserwacja, maskowanie, cichy chód w lesie. Poza tym osoby o typie stalkera lepiej opanowują umiejętności związane z rozpoznawaniem i unieszkodliwianiem pułapek.
 • Zobowiązania wobec klawy - W odróżnieniu od Bractwa Złomiarzy członkowie FS zobowiązani są do nie ujawniania informacji na temat miejsc bogatych w złoża broni i zakazanych technologii. Wobec działań przedsiębranych przez PPZL członkowie FS zobowiązują się wzajemnie do bezwzględnego unikania kontaktu z przedstawicielami tejże klawy.

Neo-Eko

 • Historia klawy - Neo – Eko jest restauracją ruchu ekologicznego działającego w drugiej połowie XX wieku i pierwszej połowie XXI wieku. Początek klawy wiążę się z neoekologicznym manifestem ogłoszonym podczas holograficznej demonstracji nad Wołgą. Tym samym klawa ta od początku istnienia związana jest z globalnym ruchem na rzecz bioróżnorodności.
 • Obszar działania - Klawa działa przede wszystkim na terenach nie podległych planom Rady Ekspertów, a przede wszystkim na terenach leśnych oraz w miejscach zdominowanych przez akweny wodne. Klawa działa na rzecz nieingerencji w naturalne, niekontrolowane procesy żywiołowe. Z rzadka jej przedstawiciele odwiedzają skażone jądro strefy.
 • Typy osób - Charakterystyczne dla klawy jest to, iż stara się ona nie dopuszczać do siebie osób o typie podróżnika. Przede wszystkim znajdują się w niej temporyści, którzy opuścili cywilizowany świat, a także minimaliści (skrajni minimaliści) oraz heretycy. Niezbyt chętnie widzi się w niej wszelkiej maści konsumentów.
 • Sposób rekrutacji - Neo – Eko ogłaszają swoje manifesty poprzez sieć, wzywając odpowiedzialnych Białorusinów do wspierania inicjatyw ekologicznych, prowadzą tez akcje uświadamiające na terenie starych osad. Często rekrutacja wiąże się z zakładaniem misji ekologicznych, oferujących alternatywne sposoby spędzenia własnego życia na ziemskim padole.
 • Kwalifikacje członków - Członkowie klawy nabywają umiejętności, które pozwalają im przeżyć przy bardzo znacznym ograniczeniu dostępu do technologii. Najczęściej rozwijane są takie umiejętności jak: traperka, bron biała i biała strzelecka, oswajanie, bionika, znajomość technik monitoringu lasu, selektywny wzrok oraz wiedza z zakresu botaniki, biologii środowiskowej i genetyki populacyjnej.
 • Zobowiązania wobec klawy - Członkowie klawy zobowiązują się przede wszystkim do walki z wszelki mi barierami, nie pozwalającymi naturze na swobodny ruch i rozrost. Jedną z takich zwalczanych barier jest siatka umieszczona pod drogą, dzięki czemu przemieszczanie się fauny jest ograniczone. Członkowie klawy nie mogą też wzniecać pożarów i używać broni palnej, jak również technologii zanieczyszczających środowisko.

Wizjonerzy Nowego Świata (WNŚ)

 • Historia klawy - To jedna z najmłodszych klaw, licząca zaledwie kilka lat. Pojawiła się jako radykalny odłam LA, jednakże z własną ideologią, w której najistotniejszym stało się budowanie struktur pod-ziemnego świata, co z założenia było ruchem kłócącym się z pojęciem anarchizmu. Klawa ta rozwinęła się dzięki zapotrzebowanie na niekontrolowane dostawy sprzętu i technologii.
 • Obszar działania - WNŚ rozpoczęli swą działalność w pobliżu jądra Strefy, gdzie zaczęli drążyć głębokie, podziemne schrony, do którego zresztą wprowadzali znaczne ilości sprzętu technotronicznego w kooperacji z innymi klawami tam działającymi. Później rozpoczęli rozbudowywać rozgałęzienia na szersze obszary Strefy.
 • Typy osób - Wśród Wizjonerów mnóstwo jest podobno heretyków, a każdy z nich ma budować swą własną odnogę, ale to najprawdopodobniej tylko jeden ze współczesnych mitów. Jednakże wiele osób twierdzi, że najbardziej niebezpieczni nieobliczalni trafiają w końcu do tej klawy. Część z nich to byli członkowie innych klaw, w szczególności byli saperzy i złomiarze.
 • Sposób rekrutacji - Do tej klawy trafiają tylko osoby, które wykażą się najbardziej nieobliczalnymi i destrukcyjnymi czynami, czym mogą udowodnić możliwość wzięcia udziału w najbardziej wizjonerskich i najbardziej odbiegających od norm działaniach. Klawa posiada swych członków rozproszonych także w innych klawach, gdzie wyłapują najbardziej przydatne jednostki i wprowadzają do WNŚ.
 • Kwalifikacje członków - Umiejętności nabywane w klawie to: odwaga, odporność na indoktrynację, specjalizacja w wybranych typach broni i materiałach wybuchowych oraz nanotechnologii oraz wiedza z zakresu działania w organizacjach terrorystycznych. Poza tym rozwijana jest przez członków Zimna Krew.
 • Zobowiązania wobec klawy - W klawie panuje zgoda co do wspólnego impulsywnego działania, spontanicznego podporządkowywania się równie spontanicznie wydawanym komendom przez dowolne jednostki z klawy. Niezgoda na podjęcie jakiegokolwiek działania, nawet autodestrukcyjnego powoduje konieczność dożywotniego opuszczenia klawy.

Jagodziarze

 • Historia klawy - Początki klawy łączą się ze zlikwidowaniem na początku XXII wieku dotychczasowe-go systemu penitencjarnego. Recydywiści, którzy trafiali w obręb specjalnych rejonów strefy w końcu zaczęli przedostawać się na jej całe terytorium. Ze względu na niebezpieczne praktyki wobec mieszkającej w niej ludności w pierwotnych obszarach osiedleńczych więźniowie powołali klawę jagodziarzy.
 • Obszar działania - Jagodziarze działają w małych grupach, czasami samotnie. Najczęściej ich działalność jest obserwowana w pobliżu małych osad. Jako niedostosowana recydywa często są to mordercy i gwałciciele i poprzez tego typu akty zbrodni uwidaczniają się oni na obszarze strefy. Rzadziej takie akcje kierowane są wobec silnych klaw zdominowanych przez nieobliczalnych i podróżników.
 • Typy osób - Jagodziarze to praktycznie wyłącznie samozwańcy, którzy poprzez rozmaite rytuały próbują wyrwać się ze świata swych własnych zboczeń. Nierzadko są to także intelektualiści, próbujący opracować uniwersalny kodeks humanitarnego gwałtu i ludzkiego mordu. Są to osoby, które tworzą klawę dla siebie i nie potrzebują współpracy z innymi klawami.
 • Sposób rekrutacji - Na ogół skazywany na banicję do Strefy recydywista ma świadomość istnienia klawy, jednakże należeć do niej może jedynie poprzez zaakceptowanie złożonych zasad w niej istniejących. Początkowo każda osoba, trafiająca do klawy poddawana jest specjalistycznym testom i przez pewien czas obserwowana przez pozostałych członków klawy.
 • Kwalifikacje członków - Umiejętności jakie rozwijają jagodziarze to: maskowanie się, wysportowanie, odporność wobec działających zakłócająco na percepcję bodźców sensorycznych (odoranty, hałas, efekty fantomowe). Większość członków klawy – także kobiety – rozwijają siłę, a nierzadko także inteligencję.
 • Zobowiązania wobec klawy - Członkowie klawy zobowiązani są do wspierania innych jagodziarzy znajdujących się w momentach kryzysowych i do podejmowania wspólnych działań wyzwalających. W tzw. sezonie jagodowym niedopuszczalne jest popełnianie morderstw na kobietach i dzieciach. Wobec zbyt agresywnych członków należy także stosować działania redukujące agresję, aby móc utrzymać możliwość działania we względnej wolności.

Forrest Punk (Fpunks)

 • Historia klawy - Fpunks to klawa, która narodziła się dzięki osobom opuszczającym dotychczasowe klawy, w szczególności LA, mające świadomość swego beznadziejnego położenia i nie oczekujące już niczego konkretnego od życia. Początek klawy łączy się z awarią w Czernobylu, po której na tereni Białorusi pojawiły się dziesiątki osób zanurzonych w totalnej apatii. W końcu zarósł ich las.
 • Obszar działania - Fpunks można znaleźć praktycznie w każdej części strefy, a ze względu na ich względną nieszkodliwość, można ich także spotkać po zewnętrznej stronie Drogi. Niektórzy nawet sami zgłaszają się do ośrodków resocjalizacyjnych. Mimo, iż najczęściej włóczą się w stanie apatii po lesie, to także często spontanicznie urządzają różnego rodzaju happeningi.
 • Typy osób - Klawę tworzą przede wszystkim konsumenci, którzy jeszcze nie wydostali się ze strefy, aspirujący do miana kołchoźnika lub prola, albo mniej radykalni nieobliczalni, najczęściej temporyści, dla których zresztą ta klawa jest spełnieniem wysłowionym lenistwem i błogością bycia poza. Wszelkie działania kreatorów, podróżników i przybyszów w klawie nie owocuje żadnymi korzyściami.
 • Sposób rekrutacji - Ta klawa to odpad cywilizacyjny, śmieci w lesie. Ze względu na jej totalną egalitarność, jej członkowie zachęcają każdego by stał się forrest punkiem. Nie mają przy tym żadnych zahamowań personalnych i sytuacyjnych. W szczególności jednak przyciągają do siebie te osoby, które już poza klawą osiągnęły szczyty apatii.
 • Kwalifikacje członków - Dzięki otwartości, jaka oferuje klawa, jej członkowie rozwijają empatię, zaś możliwość spotykania w niej wielu różnych osób powoduje, że łatwiej przyswajają od nich wiedzę, jednakże z drugiej strony słabiej rozwijają specjalizacje. Przynależność do klawy umożliwia także łatwiejsze zmiany tożsamości, choć doprowadzić może to do jej rozmycia.
 • Zobowiązania wobec klawy - Fpunks nie mają zobowiązań wobec innych członków klawy i zazwyczaj nie przestrzegają też zobowiązań narzucanych im przez inne klawy. Jedyna przestrzeganą regułą jest to, by nie narzucać innym swego światopoglądu i nie formułować żadnych zobowiązań wobec innych członków klawy, praktycznie wobec nikogo, gdyż każdy potencjalnie może stać się Forrest Punkiem.

Żniwiarze

 • Historia klawy - Klawa ta wyrosła pod koniec XXI wieku jako wyraz sprzeciwu wobec prokreacji na terenach najsilniej skażonych, gdzie rodziły się dzieci z poważnymi wadami rozwojowymi, w szczególności tam, gdzie nadużywano szkodliwych używek. Jednakże rezygnując z prokreacji członkowie tej klawy czując potrzebę posiadania potomstwa, poczęli porywać dzieci, cudze żniwo.
 • Obszar działania - Zamieszkując opuszczone osady w pobliżu jądra strefy, często z innymi klawami, żniwiarze często wypuszczają się na tereny w pobliżu wież, skąd zdarza im się uprowadzać bardzo młode osoby, które następnie sterylizują i wciągają do klawy wolnej od prokreacji. Swe działania czę-sto uprawomocniają działaniami krzyżowców sprzed kilku wieków.
 • Typy osób - W klawie przeważają nieobliczalne osobowości, praktycznie jedynie samozwańców, choć rzeczywiście znaczna część to kołchoźnicy, którzy dopiero co przeszli rytuał inicjacyj-ny i jeszcze nie zaczęli myśleć w sposób typowy dla nieobliczalnych. Zdarzają się, choć rzadko, ale za to jako znaczący inni, heretycy.
 • Sposób rekrutacji - Dzieci w wieku 10 –14 lat, czyli takie, którymi nie trzeba się nadmiernie opiekować, a można je w pełni indoktrynować są uprowadzane i poprzez sterylizacje wprowadzane przymusowo do klawy, czemu często towarzyszą rytualne gwałty, niezależnie od płci przyjmowanej jednostki. Inicjatorami są też zazwyczaj młode osoby, które niedawno przeszły rytuał włączenia.
 • Kwalifikacje członków - Jednostki należące do klawy posiadają takie umiejętności jak uwodzenie, cichy chód w lesie, maskowanie, a także wiedzę i umiejętności praktyczne związane z ginekologią i pediatrią. Poza tym ze względu na preferencyjny dobór jednostek charakteryzują się ponadprzeciętnym wyglądem, rozwijają też charyzmę.
 • Zobowiązania wobec klawy - Członkowie klawy zobowiązani są do wspólnego działania podczas akcji „polowania” i „inicjowania”. Jednostki, które są wysterylizowane, namawiane są do uprawiania wyzwolonej miłości, zaś dziewczyny (kobiety) obarczone są obowiązkiem wychowywania nowo przyjętych członków klawy. Ze względu na zobowiązania wobec innych klaw, niektórych młodych członków można im odstępować lub wypożyczać na jakiś czas.

Front 2150

 • Historia klawy - Front 2150 powstał jako przybudówka BFL podczas wielkiego Konfliktu. Wówczas pod nazwą Frontu Wyzwolenia Białorusi i jako zbrojne ramię BFL dążył do zlikwidowania zagrożeń ze strony islamistów. Po WK jego działanie skierowane zostało przeciwko rosyjskim bazom szkoleniowym na terenie strefy.
 • Obszar działania - Front 2150 działając na obszarze strefy jest klawą, która występuje zbrojnie przeciw przedsięwzięciom rosyjskim i międzynarodowym, podejmowanym na terenie strefy. Zajmuje się też ochroną zdeklarowanych Białorusinów zamieszkujących strefę. Jego działania nasilają się cyklicznie, co kilka lat. Niekiedy też organizuje ataki na przejeżdżających Drogą obcokrajowców.
 • Typy osób - Generalnie większość członków klawy to samozwańcy, podkreślający zresztą dwoją odrębność wśród innych typów ludzi. Można miedzy nimi także odnaleźć sporo osób o typie minimalisty, jednakże chłodnym okiem patrzy się na osoby przejawiające skłonności temporystyczne, a także nie darzy się zbytnim zaufaniem stalkerów.
 • Sposób rekrutacji - Osoba, która chce należeć do Frontu musi zdeklarować utożsamianie się z białoruską narodowością i przez kilka miesięcy ślepo poddawać się rozkazom dowództwa Frontu bez możliwości wglądu w cele i ideologię klawy. Po sprawdzeniu jej lojalności podczas akcji, może uzyskać ona dostęp do bardziej poufnych informacji.
 • Kwalifikacje członków - Członkowie klawy charakteryzują się wzmożoną czujnością, znajomością broni palnej i materiałów wybuchowych, umiejętnościami strzelniczymi i umiejętnością walki bronią białą oraz wręcz, znają też ogólne zasady współdziałania w grupie podczas starć (taktyka), posiadają także wiedzę na temat klaw występujących na terenie strefy.
 • Zobowiązania wobec klawy - W klawie istnieje sztywna hierarchia, typowa dla klaw wojskowych. Działanie jednostek jest standaryzowane poprzez wydawanie i przekazywanie odgórnych dyrektyw, mimo iż decyzje często podejmowane są demokratycznie. System komunikacji pośredniej jest możliwy dzięki sprzętowi przekazywanemu przez BFL lub WNŚ.

Czolo

 • Historia klawy - Nie istnieje ciągłość historyczna między kolejnymi manifestacjami klawy Czolo. Jej obecność wynika bowiem w dużej mierze z działań nieintencjonalnych. Pierwsi Czolo pojawiać się zaczęli podczas WK, choć istnieją dokumenty, dość kontrowersyjne, stwierdzające, że tego typu klawy pojawiały się w trakcie II wojny światowej i w czasie wojen czeczeńskich oraz afrykańskich.
 • Obszar działania - Czolo pojawiają się spontanicznie, najczęściej w klawach działających na terenie Strefy o niskim poziomie integracji społecznej, czasami również klawa ta pojawia się na Drodze oraz na poszczególnych kondygnacjach (zazwyczaj tych niższych) w wieżach i blokach baronii. Podejmowane przez Czolo działania mają charakter jedynie destrukcyjny.
 • Typy osób - Czolo to samozwańcy, dość szczególni, bo dotknięci pewnego rodzaju amokiem, wyzwalającym się pod wpływem pewnych czynników środowiskowych. Pełna paleta tych warunków środowiskowych nie została jeszcze poznana. Jednakże w każdym przypadku są to samozwańcy kierujący się agresją i destrukcja z czasowym ograniczeniem umiejętności werbalnych.
 • Sposób rekrutacji - W przypadku Czolo trudno mówić o jakichkolwiek intencjach rekrutacji. Ich działania posiadają pewnego rodzaju „magnetyzm”, są jakimś typem traumatycznego bodźca, dzięki cze-mu u innych jednostek wyzwala się chęć szerzenia destrukcji w akcie zbiorowego gwałtu na zastanej rzeczywistości, ujmując rzecz najbardziej lapidarnie.
 • Kwalifikacje członków - Będąc Czolo jednostka nie odczuwa strachu, testy na ZK stają się po prostu zbyteczne, co wiąże się z bardzo ograniczonym wskaźnikiem czujności (1/3 wartości). Jednostki takie posiadają także znaczną odporność na ból, zimno i inne przykre bodźce sensoryczne. Charakteryzuje ich prawie całkowita odporność na indoktrynację 2% szans ze względu na ograniczenia werbalne. W czasie trwania w klawie Czolo nie ma potrzeby snu, co owocuje wzrastającą psychozą.
 • Zobowiązania wobec klawy - Jako Czolo jednostka czuje na tyle przemożną chęć destrukcji, że nie powstrzymują ją padające obok martwe ciała innych członków klawy. Czując poza tym wrogość wobec danego miejsca czy pewnej kategorii osób, Czolo będzie dążyć do unicestwienia tychże bez względu na koszta, jakie może przez to ponieść.

Kataryniarze

 • Historia klawy - Kataryniarze, to najstarsza klawa, jeśli chodzi o środowisko metawersu. Jej korzenie sięgają tworzącej się w latach 70-tych subkultury hakerskiej, na początku XXI wieku powstało wiele jej odłamów. Na Białorusi klawa kataryniarzy w szczególności się rozwinęła po powstaniu i umocnieniu się SysŁąMu i WiKoBu.
 • Obszar działania - Kataryniarze działają tylko w sieci, wchodzą na zakazane tereny wirtualnej rzeczywistości i dokonują zakazanych w niej działań, najczęściej na zlecenie innych klaw lub konkretnych jednostek. Czasami nieoficjalnie wykorzystywani są jako szpiedzy przez państwowe organa. Tworzą także własne submetawersy, które następnie podłączają do sieci.
 • Typy osób - W klawie działają przede wszystkim osoby o proweniencji lifterskiej lub temporyści, z przewaga tych pierwszych. Ci drudzy częściej doprowadzają do uszkodzeń danych i zakłóceń w ich przepływie, natomiast lifterzy doprowadzają do zmiany tożsamości jednostek lub przechwytują nie-jawne dane. Do klawy nie dopuszczani są samozwańcy ani kreatorzy.
 • Sposób rekrutacji - Sporo osób próbuje dostać się do klawy, poszukując ukrytych w sieci ich wytworzonych dla potrzeb klawy submetawersów. Osoby, które wykażą się szczególną inicjatywa, przebiegłością, generalnie zdolnościami, i uda im się dostać do tychże submetawersów automatycznie zostają przyjęci do klawy pod warunkiem, że również dokonują działań typowych dla klawy.
 • Kwalifikacje członków - Umiejętności, jakie posiadają członkowie klawy są: hacking, programowanie, netsurfing, znajomość ważniejszych (ok. kilkuset) węzłów w sieci, wiedza o danych tajnych i niejawnych, szyfrowanie, wiedza biograficzna dotycząca ważniejszych osobistości, mnemotechnika, rozwija-ją także cechę poczucia rzeczywistości.
 • Zobowiązania wobec klawy - Kataryniarze dla bezpieczeństwa własnego i całej klawy ciągle wzajemnie się kontrolują, śledzą swoje ruchy w sieci i ścieżki komunikacji. Dlatego przyjęty jest przez wszystkich zakaz zatajania przed klawa informacji o sobie. Żaden z członków nie powinien współpracować z oficjalnymi agendami, tworzącymi globalną sieć, członkowie powinni także działać na rzecz ujawniania niejawnych danych.

Wiertacze (Pędzlarze)

 • Historia klawy - Źródeł tej klawy trudno byłoby szukać w historii ludzkości. Niegdyś była to gildia złodziejska, w XX wieku przybrała postać gangu, a następnie mafii. Mimo, iż próbowano z terenu Utopii wyrugować przestępczość, ta klawa jednak pozostała. Nazwy jakie jej przypisywano zazwyczaj związane są z rodzajem działań patologicznych przedsiębranych przez jej jednostki.
 • Obszar działania - Ogólnie przyjęte są dwie nazwy klawy, a wzięły się od sposobu działania ich członków. Najczęściej pędzlują oni czyjeś mieszkania, czy do jakiejś instytucji jednak w przypadku dobrze strzeżonych zabezpieczeń, które trudno jest obejść, używają wiertarek, tak jak niegdyś łomów. Czasami przy ich użyciu niszczy się też sprzęt pędzlowanych gospodarzy.
 • Typy osób - Wiertacze/pędzlarze do przede wszystkim nieobliczalni o samozwańczym usposobieniu. Z reguły członkowie klawy działają samodzielnie, jednakże przy okazji bardziej śmiałych skoków zbierają klawę na nowo. Zbierają się też, by przekazywać sobie informacje – z reguły do tego celu nie używają żadnych mediów. Najczęściej wykradają z mieszkań nowe technologie.
 • Sposób rekrutacji - Nowych członków rekrutuje się przede wszystkim w ośrodkach resocjalizacyjnych, czasem wciąga się przypadkowych znajomych, którzy posiadają odpowiednie umiejętności i nastawienie do życia. Niekiedy wykorzystuje się do tego różne metawersy, w których dopuszcza się symulacje złodziejskich praktyk. Niekiedy przechodzą do tej klawy osoby z innych klaw…
 • Kwalifikacje członków - Wiertacze/pędzlarze charakteryzują się dobrze rozwiniętą czujnością, poza tym posiadają znajomość nowych technologii, szczególnie związanych z zabezpieczeniami, opanowana mają także wspinaczkę oraz brak lęku wysokości. W miarę dobrze znają też plany architektoniczne baronii, niekiedy nawet wiedze na temat miasta sprzed Wielkiego Konfliktu.
 • Zobowiązania wobec klawy - Członkowie zobowiązani są do utrzymywania tajemnicy na temat struktur i technik wykorzystywanych przez klawę w swej działalności. W przypadku wpadki jakiegoś członka klawy inni powinni starać się go odbić i doprowadzić do zmiany jego tożsamości. Często w tej praktyce wykorzystuje się kataryniarzy. Zakazane jest informowanie o przynależności do klawy.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki