FANDOM


Charakterystycznymi elementami większości mieszkań w Baronii są:

 • Monitorowane korytarze na kolejnych poziomach, a także pomieszczenia ogólnej użyteczności,
 • Szuflady, do których windami dostarczana jest żywność
 • Stałe łącza komputerowe i możliwość, a nawet obowiązek łączności z komputerem matką
 • Zabezpieczone balkoniki porośnięte zielenią
 • Okna-monitory, przez które można oglądać iluzyjny świat, wybrany przez właściciela mieszkania
 • Serwis kontroli zdrowia zamontowany w wewnętrznym korytarzu miesz-kania
 • Wielkość mieszkania: pokój, łazienka, korytarz
 • Możliwość używania windy za specjalnym pozwoleniem
 • Wszelkie urządzenia reagują na kod genetyczny użytkownika, wobec czego jest naliczany sprawiedliwy podatek za zużywanie energii elektrycznej, konsumpcję i recykling, a także usługi
 • Twarde dyski zamieszczone w ścianach

Standard Lower lower class

Mieszkania tego typu w całości opłacane są przez państwo, a zamieszkujący je osobnicy nie posiadują źródeł dochodu i żyją z pomocy socjalnej państwa. Najczęściej są to alkoholicy, którzy nie wychodzą w swoim życiu z nałogu.

 • Ciepła żywność dostarczana jest dwa razy dziennie w postaci papki żywnościowej o godz. 1000 oraz o godz. 1600.
 • Mieszkanie nie było remontowane od 15 lat.
 • W teleprasie czasami argumentuje się, iż w tego typu pomieszczeniach występuje wysoki poziom radiacji.
 • Nie posiada okien, gdyż znajduje się pod powierzchnią miasta.
 • W mieszkaniu nie ma komputera, za to jest telekukuruźnik – ekran, będący źródłem przekazywania informacji o świecie zewnętrznym, specjalnie przystosowanych dla poziomu percepcyjnego Proli a jednocześnie służący do komunikowania się z osoba-mi zatrudnionymi w ośrodkach pomocy socjalnej. Komputer Matka nie rozumie żar-gonu Proli.
 • Nie leczący się alkoholicy nie mają dostępu do używania wind, ani do kefiromatów. Niektórzy wytwarzają alkohol z fermentującej papki żywnościowej, inni mają układy z Prolami mieszkającymi wyżej.
 • Mieszkania tego typu mają kształt i ułożenie cel więziennych. Od wyższych poziomów dzieli je kilkumetrowy strop, będący jednocześnie częścią fundamentów miasta. Pod mieszkaniami Proli jest kilkanaście metrów betonu. Między jednym i drugim miesz-kaniem, nie licząc wind, także znajdują się kilkumetrowej grubości ściany.
 • Wyposażenie – jeden pokój służący jako sypialnia, kuchnia i łazienka:
 1. Jedna jarzeniówka zwisająca z brudnego, odrapanego sufitu świecąca przed 12 godzin dziennie.
 2. Łóżko przechodnie po zmarłym wcześniej alkoholiku
 3. Metalowy stół z rdzewiejącymi nogami
 4. Wspólna ubikacja zlokalizowana w pobliżu oczyszczalni ścieków
 5. Miska lub balia, w której można umyć nogi
 6. Prysznice ulokowane w pobliżu elektrowni termojądrowej
 7. Betonowa podłoga

Cena mieszkania 1000 rp (zakupywane dla Proli przez państwowe instytucje)


Standard Middle Lower Class

Mieszkania tego typu zamieszkane są przez Proli interwencyjnie zatrudnianych przy recy-klingu, zewnętrznej konserwacji elektrowni, czy oczyszczalni ścieków, czasami także przy robotach dołowych związanych z konserwacją podziemnego miasta. Większość z nich posia-da rodziny, czasami dość liczne. Niektórzy z nich to trzeźwiejący alkoholicy.

 • Mieszkania tego typu znajdują się na drugim poziomie pod powierzchnia miasta.
 • Ciepłą żywność można zamówić dwa razy w ciągu dnia.
 • Mieszkanie może być remontowane, o ile zamieszkująca je osoba częściowo dokonuje wpłat z własnych funduszy.
 • Korytarze są monitorowane.
 • W mieszkaniu znajduje się telekukuruźnik wyższej generacji, który częściowo może służyć do rozrywki, poprzez podłączanie się do niego za pomocą wirtualnych okula-rów i słuchawek, a także pełni funkcję edukatora.
 • Stropy są bardzo grube – nawet do 1,5 metra grubości.
 • Wielkość mieszkania uzależniona jest od wielkości rodziny – 5 lub 6 osoby przypada-ją na jedno pomieszczenie.
 • Wyposażenie mieszkania:
 1. Metalowe meble z odzysku.
 2. Podłoga wyklejona jakąś plastikopodobną wykładziną, bez klimatyzacji.
 3. Buczące klimatyzatory zamontowane w sufitach.
 4. WC.
 5. Wspólna łazienka dla kilku rodzin, znajdująca się w korytarzu.
 6. Łóżka z odzysku z materiałów o niskim standardzie eco.
 7. Lampy świecą 16 godzin dziennie w ustalonych porach, by nie rozregulować zegarów biologicznych.
 8. Podłączenie do centralnego ogrzewania (bez utraty ciepła)

Cena 2000 – 3000 rp w zależności od wielkości


Standard Upper Lower Class

 • Mieszkania królów pośród Proli – znajdują na pierwszych poziomach pod lub tuż nad powierzchnią miasta – raczej wokół jego centralnej części.
 • Żywność w postaci odżywki dostarczana jest im o każdej porze dnia na zamówienie.
 • Telekukuruźniki podpięte są bezpośrednio pod komputer Matkę, gdyż niektórzy spo-śród tych Proli potrafi mówić językiem powierzchni.
 • Mieszkania są czyste i zadbane, gdyż jako lud robotniczy, królowie spośród Proli czę-sto zatrudniani są w ekipach remontowych, jako służby sprzątania miasta i przy konserwacji elewacji, myciu bezpiecznych okien, czasami nawet przy naprawie urzą-dzeń zbierających wilgoć z chmur. Są to prace sezonowe.
 • Korytarze, jak również mieszkania są monitorowane.
 • Mieszkania są wystarczająco obszerne, by zmieścił się w nich stół. Na jedno pomiesz-czenie przypada około 4 osób.
 • Wyposażenie:
 1. Meble kupowane bądź organizowane od Proli z niższych poziomów są umieszczana we wnękach ścian. Większość z nich jest składana. Podobnie łóżka.
 2. Dostęp do światła w części podziemnej – w zależności od potrzeb można włączać i wy-łączać – 16 godzin na dobę.
 3. Własna łazienka w postaci prysznica.
 4. Temperatura pomieszczeń utrzymywana w stanie optimum przy uwzględnieniu dba-łości mieszkańców o szczelność pomieszczeń.
 5. Regulowana temperatura podłogi

Cena 4000 – 8000 rp w zależności czy mieszkania znajdują się pod czy nad po-wierzchnią gruntu


Standard Lower Middle Class

 • Mieszkania znajdujące się na niższych poziomach nad powierzchnią miasta.
 • Mieszkania należące w większości przypadków do pracowników zatrudnionych w masowej produkcji na podłożu przemysłu ciężkiego ulokowanej w podziemnej części miasta lub przy konserwacji Drogi czy też Metra (Nadprole).
 • Windy osobowe używane mogą być codziennie w godzinach wyjazdu do pracy i przy-jazdu z pracy.
 • W ścianach mieszkań zamontowane są twarde dyski o mniejszej pojemności, pozwa-lające ich użytkownikom na poruszanie się w wirtualnej rzeczywistości o mniejszej rozdzielczości.
 • Żywność w zależności od potrzeb ilościowych i jakościowych.
 • Niektóre mieszkania należą do Podróżników (dzieci Proli lub zrekrutowani Nieobli-czalni).
 • Mieszkania składają się z pokoju-kuchni oraz łazienki WC. Jedne i drugie są monito-rowane ze względu na dbałość o ich mieszkańców.
 • Mieszkania ulokowane są wół centralnej części bloku, gdzie znajdują się podajniki dóbr konsumpcyjnych, windy osobowe i osobowo-towarowe.
 • Każde mieszkanie posiada jedno okno z widokiem na inne bloki oraz rozciągający się pomiędzy nimi plac wciągu dnia silnie zacieniony, nocą czarny. Z niektórych miesz-kań jednakże widać mury i zabezpieczenia starówki.
 • Stałe łącza komputerowe nakazujące poprzez obyczaj stały kontakt z komputerem matką, który dla większości Nadproli przedstawia się jako kościół prawosławny lub katolicki obrządku wschodniego bądź zachodniego.
 • Biolampy załączane są wieczorem i świecą maksymalnie 3 godziny.
 • Wyposażenie:
 1. Stałe umeblowanie, podlegające nanoreperacji w serwisach znajdujących się w cen-tralnej części bloku, zajmujące minimalną powierzchnie w stanie spoczynku (tzn. nie używane). Meble wyprodukowane z lekkich materiałów podlegających szybkiej biode-gradacji.
 2. Wewnętrzny korytarz z serwisem regulacji i ochrony zdrowia, a także z teledentystą.
 3. System utrzymywania stałej temperatury (optimum dla warunków zdrowotnych – w zależności od zamieszkującej rodziny).
 4. Łazienka składająca się z prysznica, bidetu i akcesoriów WC.

Cena 10000 – 15000 rp (1000 – 1500 bp) w zależności od ilości zapisu znajdującego się na twardym dysku.


Standard Middle Middle Class

 • Mieszkania zamieszkane przez osoby pretendujące do miana Utopistów, w szczegól-ności przez urzędników niższego szczebla, socjalizatorów, resocjalizatorów, stróżów porządku oraz przez Podróżników (w szczególności pracowników ochrony) znajdują się na wyższych kondygnacjach w centralnej strefie miasta ( w tzw. Drugiej strefie li-cząc starówkę jako pierwszą) w wielkich blokach zamieszkiwanych przez 30 tys. Mieszkańców oraz w niższych kondygnacjach w dziesiątkach i dwudziestkach w trze-ciej i czwartej strefie.
 • Całodobowy dostęp do sieci oraz do rzeczywistości wirtualnej na wyższym poziomie.
 • Z okien widać dachy mniejszych bloków, większe bloki lub starówkę.
 • Kilka końcówek Komputera Matki pozwala na pracę wewnątrz własnego mieszkania.
 • W centralnej części bloku umieszczone są siłowni, by pretendenci nie tracili sił wital-nych.
 • Wielkość mieszkań taka sama, jak w przypadku standardu lower middle class, gdyż z założenia rodziny urzędników są mniej liczne.
 • Przewaga aktywności psychicznej nad ruchową jest pewnym udogodnieniem, gdyż osoby z tej klasy społecznej muszą starać się o pozwolenia na użycie wind osobo-wych.
 • Wyposażenie stałe:
 1. Hełm wirtualny podłączony do sieci
 2. Zabezpieczony pancerną szybą balkonik z kwiatami, o które zwyczajowo nale-ży dbać.
 3. Meble samoreperujące się, reagujące na głosowe polecenia.
 4. Konwersująca końcówka windy żywnościowej.
 5. Telelekarz.
 6. System klimatyzacji reagujący na głos.
 7. Nanosystem usuwania przykrych zapachów, definiowanych przez użytkowni-ków.
 8. Wirtualne okna – monitory.
 9. Znacznej wielkości twarde dyski. Płyty główne modelowane na komputerach neuronowych.
 10. Biolampy z nieograniczoną możliwością korzystania

Cena 25000 – 40000 rp (2000 – 4000 bp) w zależności od lokalizacji.


Standard Upper Middle Class

 • Mieszkania zamieszkane przez urzędników państwowych średniego szczebla, pra-cowników naukowych lub bardziej zaawansowanych Podróżników ulokowane w większości w trzeciej i czwartej strefie miasta na różnych kondygnacjach.
 • Zróżnicowana architektura wnętrz poprzez zmieniające swe położenie ścianki działo-we, przybierające różnego rodzaju barwy i stopnie przezroczystości.
 • Mieszkania o tym standardzie umieszczone w drugiej strefie miasta zamiast balkoni-ków posiadają nadziemne promenady łączące je z mieszkaniami w innych blokach. Na zewnętrznych stronach promenady znajdują się wąskie „rowki”, obsadzane pro-dukującą tlen roślinnością.
 • Mieszkania dwupokojowe, podłączone do wind zewnętrznych (w jednym pokoju znaj-duje się okno, w drugim wejście do windy).
 • Wirtualne okna związane są z indywidualnymi kamerami ustawionymi na wybrany krajobraz.
 • Na każdym poziomie, na którym znajduje się mieszkanie tego standardu musi znaj-dować się co najmniej jeszcze jedno mieszkanie z tego standardu.
 • Wielkość mieszkania – 3 pokoje, łazienka, wędrujące ścianki działowe w zależności od wyobrażeń mieszkańców, zapisywanych na drucie.
 1. Wyposażenie mieszkania:
 2. Łazienka z kompleksowym nanoczyszczeniem.
 3. Hełmodrut, zwyczajowo nie ściągany z czupryny, będący jednocześnie prze-dłużeniem Komputera Matki.
 4. Możliwość dostarczania żywności w postaci naturalnych produktów.
 5. Stały dopływ somy, a w mieszkaniach Podróżników – kefiru
 6. Szafa z nanoubraniem
 7. Reprodukujący się system zabezpieczeń antywłamaniowych

Cena 60000 - 10000 rp (5000 – 10000bp) w zależności od prestiżu połączenia pro-menadowego


Standard Lower Upper Class

 • Mieszkania tego typu zamieszkiwane są przez wyższą administrację i wyższych rangą naukowców, dziennikarzy oficerów wojskowych, duchownych i sędziów, a także Po-dróżników indywidualistów.
 • Mieszkania dwukondygnacyjne umieszczone w drugiej, trzeciej i czwartej strefie mia-sta o kombinowanej w trójwymiarze architekturze wnętrz.
 • Na poziomie, na którym znajdują się mieszkania tego standardu, nie mogą zajmować się mieszkania o innym standardzie.
 • Mieszkania połączone są promenadami z innymi blokami w mieście. Promenady po-siadają rozgałęzienia.
 • Schody łączące kondygnacje mogą wędrować.
 • Można dokonywać transferu przestrzeni mieszkalnej z innymi mieszkańcami pozio-mu za zgodą Komputera Matki.
 • Mieszkania te zawsze znajdują się na najwyższych kondygnacjach i są połączone wę-drującą windą z dachem, gdzie znajdują się też garaże kopterów.
 • Wielkość mieszkania – 1/4 lub 1/5 poziomu, w zależności od transferów przestrzeni.
 • Wyposażenie:
 1. Neuronalne, stałe podłączenie do Komputera Matki i innych komputerów neuronal-nych.
 2. Dostęp do światowego netu poprzez własne przeglądarki i wychwytywarki interak-tywne z myślami i wspomnieniami.
 3. Możliwość korzystania z usług prywatnych edukatorów, socjalizatorów i ochroniarzy oraz z prywatnej opieki lekarskiej.
 4. Dostęp do sieci samoprodukujących się systemów antywłamaniowych.
 5. Dostęp do udoskonalonego genetycznie banku organów.
 6. Stały dopływ młodziku, a dla Podróżników alkoholu w różnych smakach a także zie-lonych liści
 7. Dostęp do podstawowych baz danych dotyczących poszczególnych mieszkańców Ba-ronii i innych podstawowych informacji zastrzeżonych.
 8. Widok z okien na większą część miasta i jego okolice

Cena 15000 – 30000 bp, w zależności od strefy, w której się znajduje.


Standard Middle Upper Class

 • Mieszkania te zamieszkiwane są przez Radę Naukową, Komisję Naukową, Dyrektywę Techniczną, doradców parlamentarnych, administratorów monitoringu, ekostrate-gów, najwyższych urzędników, biskupów a także przez autonomiczne względem pań-stwa instytuty badawcze.
 • Mieszkania tego typu umieszczone są na obrzeżach miasta (strefa nr 5) w małych, kilkutysięcznych blokach o zróżnicowanej architekturze wewnętrznej i zewnętrznej, na dużych powierzchniach, zajmujących do kilku poziomów.
 • Każdy budynek ma charakterystyki zmiennokształtności i jest zamieszkiwany przez odmienną grupę osób o nieformalnych powiązaniach.
 • Mieszkania – poziomy połączone są wewnętrznymi i zewnętrznymi windami, przy czym windy wewnętrzne są windami prywatnymi, poza tym przemieszczać można się czasami przy pomocy tuneli aerodynamicznych.
 • Pomiędzy mieszkaniami znajdują się m. in. sale konferencyjne, które są zabezpiecza-ne przed nanoszpiegami.
 • Wyposażenie mieszkań:
 1. Możliwość dostępu do każdej bazy danych dotyczącej Białorusi, o ile nie jest przeznaczona dla osób z klas wyższych i podstawowych baz danych z całego świata.
 2. System antynanoszpiegowski
 3. Stały dostęp do nowych technologii i rozwiązań technologicznych
 4. Możliwość zakupu materiałów drewnianych i nie ekologicznych w specjalnych składach dla celów specjalnych.
 5. Stała ochrona przez stacjonujące oddziały piechoty miejskiej i piechoty leśnej oraz system wczesnego ostrzegania przed Nieobliczalnymi.
 6. Nanoreprodukor ciała i pamięci własnej

Cena mieszkania: 50000 – 20000 bp, w zależności od zamieszkiwanego budynku i od ilości poziomów


Standard Upper Upper Class

 • Mieszkania umiejscowione w kamienicach i blokach Starego Miasta, posiadają wartość muzealną, podobnie, jaki ich wyposażenie i zamieszkiwane są przez utrzymywany społecznie parlament, pełniący funkcje reprezentatywne, jak również przez dyplomatów i obsługę tychże polityków, działających na zasadzie podpisywania zgody pod ekspertyzami naukowców.
 • Starówka jest ciągle patrolowana przez oddziały zmechanizowanej piechoty miejskiej, a także przez satelitarny i wewnętrzny, antykorupcyjny system monitoringu.
 • Żywność i alkohol dostarczane są dla parlamentarzystów oddzielnie przez minimalistów, nierzadko w skład żywności wchodzi dziczyzna, a w skład alkoholu bimber.
 • Wyposażenie mieszkań jest eklektyczne i składa się z eksponatów z różnych epok.
 • Wyposażenie:
 1. Kucharz
 2. Lokaj
 3. Ogrodnik
 4. Niańka
 5. Kamerdyner
 6. Kelner

Wartość 500 000 – 1000 000 bp; w przypadku zniszczenia, koszt musi być pokryty przez rezydenta

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki